Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die^idl Sl** ,1CVer; hii Zage£n dikken bakkersknecht, die uit de bakkerij kwam aandragen met een blad vol versche roomtaartjes, en die woedend naar hem keek; gelukkig had de man bede handen vol, anders had hij misschien geprobeerd den vreemden indringer een afstraffing toe te dienen voor diens vermeende kadetjes-kaperij.

Maar Tobias was den winkel al weer uit. In de steeg liep hii tegen eenige stevige brandweermannen aan, die zonder op hem te letten den winkel binnen stapten, om samen den korf op Z nemen en dien de trappen op naar boven te dragen, en zoo van het dak het ontbijt in de Kalverstraat te laten afzakken rPI?c Sr e,de StCeg Uit' sl0eS °P den N.Z. Voorburgwal

oTJ1? e,Pa,eisstraat weer in-Hij haastte zich ™*

Doch h" t J g mge, WHde Zij'" Van hef8een er nu gebe«™ ging Doch hij kwam reeds te Iaat!

Want nog had hij zijn plaats niet ingenomen achter het eelid nTan/T^ "? " aa" dCn Damkant ™ *» KalverstSat-

vTditl™!' gCWe,dig l3Waai dron& tot hem d°or- Het

was ditmaal geen jammerkreet van de honderd ongelukkige

™e;chten'dle wanhTg schreeuwden om hulp en bevrijding meï hartbrekende „ach!"'s en „weel-s. Neen, dit was een onbe-

iThefl /ar bli]dSChap e" VrCUgde' 200 h"d en krachtig, da het als een fontein van klank scheen te spuiten uit den nauwen Kalverstraat-trechter en heel den Dam er vol van was!

mneL t °°genbIik hadden de PoHtie-agenten en soldaten alle moeite in te spannen, de toeschouwers terug te dringen; want in hun opgewondenheid wilden dezen voorwaarts ijlen, de Kalverstraat in snellen, op de groep toe, die daar sedert den vorieen

doch „gu re'Tr81^ ^ ^ 3SfaIt V3Stgekleefd ha<' S doch nu eensklaps een geheel ander beeld opleverde

bevrijdT,ng' d°°r W°nder' bij tooverslag schenen allen

me?^ert«nïeStel,er e" de matr°°S dansten a,s do1 j« "et rond met de juffertjes van de naaischool. De twee agenten strekten

Sluiten