Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun stijf geworden beenen recht en maanden de opgewonden menigte zich zooveel als doenlijk was te beheerschen Doch niemand scheen te luisteren. De twistende Beursheeren konden zich eindelijk op hun hielen omdraaien en elkaar den rug toekeeren. Het oude heertje was vlug overeind gesprongen en huppelde opgewonden in het rond. De menschen. die tegen elkaar geleund hadden gestaan, omarmden mekaar van blijdschap. De heden, die op de khieên gezeten hadden van de juffrouwen, die weer op den rand van de waschmand gehurkt hadden, sprongen overeind, dankten de waschvrouwen hartelijk voor het makkelijke zitplaatsje; de vrouwen zeiven probeerden of haar waschmand los wilde laten, en toen dit het geval bleek, tilden zij haar vrachtje gezamenlijk op en liepen op een drafje weg. Alleen de naarstige verslaggever van het dagblad krabbelde nog eenige slotzinnen, overloopende van opgewondenheid en dankbaarheid, onder zijn uitvoerig relaas, om dan eveneens zijn beenen op te nemen en zoo vlug mogelijk zijn aanteekeningen naar de zetterij van de krant te brengen, opdat zoo aanstonds iedereen, die het lezen wilde «ie ter plaatse zelf verzamelde aanteekeningen in al haarkleuren ,en geuren zou kunnen genieten. .-.'■J-k ^

sfechts bleven daar nog talmen op die akelige ongeluksplek ; in de Kalverstraat de lawaaiige vader van het opgedirkte gezin, . die met allerlei onnoodige poeha en bombarie e keer ging; en

met een overvloed van „Oweef's en „Owaai! s een drukke Tabet Lhting begon te houden over al de hj£

zijn arme vrouw I en zijn arme bloedjes van kinderen 1 te door

*Maa^ in de algemeene opgewonden ontspan-

^T£tJZ&~* onverklaarbare ^eurt^isl

Want even raadselachtig als den vorigen middag al die Zater dagsche Kalverstraat-wandelaars aan den bodem waren blijven J3£T^«- wonderbaarlijk ™"m™£*S& Het was juist gebeurd op het oogenblik, toen de wakkere

Sluiten