Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst wilde hij wat licht maken en de luiken openen; zoo goed kende hij hier den weg niet.

Daarbij struikelde hij bijna over iets, dat midden in de kamer op den grond stond. Wat was dat? Tobias bukte zich, en voelde voorzichtig wat het kon zijn. Het leek wel een mandje. Wat deed dat hier echter? Hij stak voorzichtig zijn hand uit. Toen voelde hij iets hards en stijfs; het scheen wel, of dit het een of ander opgezette dier was, wat er in lag. Hij voelde duidelijk een kort staartje, dan vier rechte pootjes, die stijf in de lucht staken. Hij tastte verder met zijn hand. Dit moest de kop van het opgezette beest zijn..

Maar meteen trok hij met een sehreeuw van schrik en pijn zijn uitgestoken hand terug, want een nijdigen beet had hij in zijn vinger gevoeld. En tegelijk was er beweging gekomen in de mand; het opgezette beest scheen te leven 1 Het gromde en bromde; in-eens sprong het met een verwoeden blaf over-eind, en rende jankend de kamer rond, om onder het groote donkere bed van Tante Drees te verdwijnen.

Tobias had zijn pijnlijken vinger in den mond gestoken, maar toch moest hij weer lachen. Hij had aan het nijdig gegrom, aan het scherpe gekef Fidel herkend.

Hij was overeind gekomen en stond vlak bij de ramen. Hij zocht naar een klink om de zware vensterluiken te openen. Werkelijk voelde hij in het donker een soort handvat; hij tilde dit op, en stak zijn hand vooruit.

Maar op het zelfde oogenblik deinsde hij van schrik achteruit, want een ruwe, groffe, zware stem liet een stroom van de gemeenste verwenschingen, scheldwoorden en vloeken over hem uitstorten. Tobias was er even geheel door van streek.

— „Rakker 1... Smeerlap 1!... Galgenbrok 11!... Ik draai je je nek om!... Deugniet 1... Ellendeling II!... Verrader 11!... Ik breek je je armen en beenen 1... Schandaal! Schurk 11 Schoelje!!!... Jk zal je vierendeelen!!..."

Zoo klonk op een onbeschaafden, rauwen, verwoeden toon deze stroom van allergemeenste scheldwoorden.

Sluiten