Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dadelijk had Tobias zich. hersteld; want tegelijk had hij een driftig gefladder vernomen, alsof een groote vogel zijn vleugels tegen de tralies van een kooi uitsloeg.

De jongen was al weer van zijn schrik bekomen. Hij stond daar in het donker te schudden van het lachen. Hij had Lorre, den onopgevoeden papegaai van zijn tante, herkend!

Nu had hij echter ook het luik opengestooten; de kamer was vol licht. En zonder zich lang te beraden, trad Tobias op de zware gordijnen toe, die het ledikant van Tante Drees omhulden. Voorzichtig schoof hij ze open. Daar sliep zijn goeie brave tante, zoo rustig en kalm, alsof zij in den diepsten, meest zorgeloozen slaap gedompeld lag.

Tobias wist, dat hij slechts zijn hand had uit te steken, daarmede tante even had aan te raken, en dat zijn toovermiddel, de Anti-Stolpulose, ook hier zijn wonderbaarlijke gevolgen zou doen gelden. Toch aarzelde de jongen nog even. Zijn tante^lag daar zoo rustig. Kalm lag zij te ademen, met een vredigen glimlach op het gelaat, den mond een weinig geopend. Tobias wist, dat als hij zijn tante zoo dadelijk ging bevrijden van haar spraakbeklemming, die lippen zich weer geheel zouden kunnen openen, dat de mond van Tante Drees weer open en dicht zou gaan, eindeloos open en dicht, om dien niet meer te stuiten woordenvloed door te laten van nooit verstommende spraakzaamheid. Toch begreep de jongen, dat hij het recht niet had, zijn tante nog langer het zwijgen op te leggen. Zij had reeds gedurende een geheel etmaal gezwegen! Het was nu zijn plicht, haar het spraakvermogen terug te geven. En langzaam dompelde hij de hand in zijn broekzak, en streek even zijn vingers over het vriendelijke gelaat van Tante Drees.

— „Hè, hè!", geeuwde tegelijk haar stem, „wat heb ik lekker geslapen!... Ik droomde van Peter m'n poes, en van Fidelm'n troetelhondje, en van Lorre m'n papegaai. En ik droomde ook heel akelig, dat ik nooit meer zou kunnen praten!.,. Maar dat valt al weer mee!... En wie staat daar bij m'n ledikant?...

, De Geheimzinnige Uitvinding. 17

Sluiten