Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen laten hechten. Dit was toen natuurlijk ook een van de wonderbaarlijke gevolgen geweest van de Stolpulose

Dóch hier liet zich de even wonderbaarlijke Anti-Stolpulose gelden Want even hecht als de kleefstof de twee stukken aaneen gehouden had, even vlug had de anti-kleefstof de twee stukken van den wandelstok weer gescheiden.

De vertoornde vader hield slechts den knop van zijn wandelstok m de hand!

Dit gezicht deed Tobias meer ontstellen dan hij ooit daarvóór door de gevolgen van de kleefstok geschrikt was

Dus leverde zijn Anti-Stolpulose een gevaar op, waaraan hij nog met gedacht had! En dit nam Tobias zich in dit oogenblik plechtig voor, dat hij zijn leven lang niet meer op het dak van het Paleis op den Dam zou klimmen. De gevolgen zouden wellcht niet te overzien zijn geweest!

Intusschen stond zijn vader geheel onthutst te kijken, hoe de wandelstok nu, zonder dat hij er eenige daad van geweld mee had uitgehaald, gewoon bij het optillen van den grond, gebroken was Wat beteekende dit nu weer? Hij lette in dit oogenblik volstrekt met op zijn zoon; hij zag niet hoe de jongen met angstig gezicht de kamer rondkeek, loerende op een kans om aan zijns vaders gramschap te ontsnappen. Hij hield in de eene hand den knop, in de andere den stok: beide stukken waren door een ruwe breuk van elkaar gescheiden. Doch hoe was dit mogelijk? Hij had den geheelen nacht den zwaren stok in zijn hand vastgehouden; hij had er mee gezwaaid, teneinde den stok uit zijn hand los te doen laten; hij had er mee om zich heen geslagen in woede, dat die vervloekte toovenarij hem dat ding in zijn vuist liet vastklemmen. Toen had hij er immers niets van gemerkt dat die wandelstok al in tweeën lag'? Daarna had hij da ellendige avontuur gehad, nadat hij, het spoor van zijn zoon volgend, aan de vensterbank en den vloer was blijven vastkleven, fcn als dan zijn zoon hem op onverklaarbare wijze verlost had uit zijn benauwde positie, daar had toen ook meteen den stok uit

Sluiten