Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de jongen het opschrijfboekje, dat uit een van diens gevaarlijke jongenszakken te voorschijn was gekomen, zélf vernietigde. Vermoedelijk had de voorzichtige, bedachtzame rechercheur eenig ontzag gekregen voor de geheimzinnige toovermacht, welke daar in die donkere broekzakken verborgen zat!

Tobias echter aarzelde. En daartoe was alle reden.

Het aanteekenboekje, dat hij nu in de hand hield, was niet zijn eigen opschrijfboekje; het behoorde aan iemand anders.Hij had het toevallig gevonden, toen hij was binnen gedrongen in het scheikunde-lokaal, en toen hij er in had gekeken, had hij door een gelukkig toeval de formule en den naam gelezen van het anti-kleefmiddel.

In dit kleine, onoogelijke, boekje, op deze blaadjes, met bijna onleesbare, haastige krabbels volgeschreven, daar stonden de geheimzinnige formules, de reeksen- chemische teekens, de aan^ wijzingen van zouten en zuren, de toelichtingen tot de te nemen proeven, eindelijk de slot-cijfers zelve, waaruit de „Stolpulose" en de „Anti-Stolpulose" samengesteld waren!

Dit boekje bevatte het geheele geheim van de geweldige uitvinding, het ontzettende kleefmiddel, en tegelijk van het tegenmiddel daarnaast

Dit waren niet eenige eenvoudige getalletjes; doch cijfer-reeksen en formule-groepen waren het, blaadje na blaadje, van boven tot beneden dicht beschreven, om eindelijk, op het laatste blaadje,! tot het prachtige resultaat te komen van de beroemde uitvinding

En nu verlangde de inspecteur van politie, dat hij, Tobias, dit boekje verscheuren zou!

De jongen keek dan inspecteur smeekend aan. Doch deze fronsde reeds weer de wenkbrauwen.

— „Waarom aarzel je?", hoorde Tobias hem vragen. „Je bent nu zoo'n flinke jongen geweest, door uit eigen beweging je slachtoffers te bevrijden uit den toestand van verstijving, waarin je ze gebracht had. En nu ik van je vraag, de laatste overblijfsels van de toovermacht, die je nog in je broekzakken verborgen

Sluiten