Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedicteerd door den geneesheer, die hem van den aanvang af behandeld had, doch die daaraan dan ook de verstijving van rechterhand en arm te danken had. Deze had, zonder zich te laten verleiden tot het zoeken naar een bepaalden naam voor de ziekte van Dr Stolp zeer nauwkeurig van alle verschijnselen aanteekening gehouden Vele waren deze verschijnselen niet geweest, aangezien de ongelukk.ge scheikundige sedert het oogenblik, dat hij aan de ontploffmg had blootgestaan, tot heden toe, geen spier verroerd hadHij lag daar op zijn bed in geheel dezelfde houding als men hem er op gelegd had, en ook deze houding was op een haar na geheel dezelfde als die, welke men zich nog wel uit het scheikunde-lokaal in de H.B.S. zal herinneren. Dat wil zeggen, dat indien men nem weer recht-op tegen de aanrechttafel in evenwicht had gezet hij er weer net zoo gestaan zou hebben. Nu lag hij daar op het gasthuisbed. Hij lag er met zijn kleeren en schoenen aan. Niet eens een deken of laken had men over hem heen gelegd. Maar dit kwam, omdat niemand hem had kunnen of mogen naderen Zijn aanwezigheid leverde een beslist gevaar op. Men had een bordje voor zijn bed geplaatst, waarop wel niet de aard van zijn ziekte vermeld stond, doch slechts een aanwijziging vermeld was dat hij gevaarlijk was en dat men hem niet mocht aanraken. En daar men dit nog niet voldoende achtte, had men de ziekenbarak waarheen hij vervoerd was, geheel door de andere zieken laten ontruimen en had men de strengste bevelen voor ziekenverplegers, pleegzusters en doktoren gegeven, het gevaarlijk gebouwtje niet te betreden.

Slechts met de uiterste voorzorgsmaatregelen durfde men de barak te naderen, wanneer de hem behandelende dokter zijn dagehjksch bezoek kwam brengen. En nadat deze jonge geneesheer er een verstijfde hand bij had opgeloopen, had men deze voorzorgsmaatregelen nog meer uitgebreid; doch ook dit had niet kunnen beletten, dat hij een volgend bezoek met een verstijving van den geheelen arm had moeten bekoopen. En daarop was door den directeur van het ziekenhuis het bevel gegeven, dat niemand het gebouwtje zelfs meer mocht binnengaan.

Sluiten