Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE GEDEELTE.

DE MESTIZA.

i.

DE CLUB VAN DEN NUTTIGEN ZELFMOORD.

Op de „Plaza Mayor" van Mexico, die in omvang wedijvert met de „Place de la Concorde" te Parijs, verdrong zich een ontzaglijke menigte.

De veelsoortige bevolking van Centraal- en jZnrd-Amerika scheen de aloude hoofdstad van het rijk van Montezuma als plaats van samenkomst te hebben gekozen. Brazilianen, Argentiniërs, Chineezen, Peruanen, Ecuadortes, Boliviërs, Venezuelanen, Columbiërs, |Costaricanen, Guatemalers, Blanken. Creolen, Mestiezen en wat verder in die landen tot de talrijke verscheidenheden van kleurlingen behoort, redekavelden Hn alle mogelijke -tongvallen, afgeleid van Spaansch of Portugeesch, en vergezelden hun gesprekken met levendige gebaren.

Welk belangrijk vraagstuk kon wel •deze onderscheiden massa's van nationaliteiten be•sighouden?

Onder het Portiek der Kooplieden (Portal dos Mercaderes) zag men vier mannen, die hoegenaamd geen deel namen aan de alom heerschende herrie. Zij spraken zacht en bedaard met elkander, en hun kalmte vormde Teen zonderlinge tegenstelling met den woordenstortvloed der menigte die hen omringde.

Twee dezer personen waren van blond uiterlijk, rijzige, gespierde gestalte, met de eigenaardige trekken van geboren Canadeezen; zij droegen een jachtkiel en wijden broek, die met lederen slobkouzen was omsloten. Het galon alleen, dat hun puntige, breedgerande Mexicaansche hoeden (sombreïos) sierde, was bij een hunner van zilver, van •ttl bij den andere, en gaf het verschil aan in hun maatschappelijken stand. De eerste, Francis Qairon, pelsjager van beroep, oefende gezag uit op zijn metgezel, zijn geëmployeerde, die op dein naam van Peter antwoord gaf.

Dezelfde ongelijkheid van positie bestond tusschen de twee bij hen staande individu's. Het waren meer korte, gedrongen figuren,

van basterd-type, half-Engelsch, half-Duitsch, die in het Westen der Vereenigde Staten veelvuldig voorkomen. De eene richtte zich fier rechtop in zijn blauw kostuum met roode tressen, als bediende van goeden huize, terwijl de ander correct was gekleed, zooals de gentlemen der groote Amerikaansche Unie gewoon zijn zich in het publiek te venoonen.

Deze laatste was met den jager in gesprek.

Zoo waar ik Joe Sullivan heet, u schijnt de zaak niet te begrijpen, mijn waarde Francis. ■ Toch wel, meneer Sullivan, antwoordde de aangesprokene kalm, ik ben volkomen op de hoogte; alleen, veroorloof me rondweg mijn opinie te uiten, ik zie niet duidelijk het recht in der Vereenigde-Staten om een — rechtvaardige kwestie

Een rechtvaardige 'kwestie, bromde de Amerikaan met een onstuimige beweging, waarbij de charivari van zijn horlogeketting een rammelend geluid gaf, een rechtvaardige

kwestie Hoe durft u een afschuwelijke,

duivelachtige 'handeling aldus te kwalificeeren?

Dat durf ik, omdat wij Canadeezen gewoon zijn ronduit te zeggen waarop het staat..

Zoudt ge onze overeenkomst willen verbreken?

De jager schudde het hoofd.

Dat niet. meneer Sullivan. De Groote Geest, zooals de Roodhuiden zeggen, heeft toegestaan, dat ik u-mijn woord mocht geven van onze onderneming zal komen

wat in het Boek van het Noodlot staat opgeteekend. Hoedanig de toekomst ook moge zijn, op mij en Peter kunt u staat maken.

Men strijdt zeer slecht, als men twijfelt aan zijn recht.

Men strijdt zeer goed, als vechten plicht is.... Welnu, zijn beloften nakomen is plicht. U zijt tot mij gekomen, aan den oever van het meer Ontario; u hebt tot mij gezegd: Francis, Gairon, wilt ge een campagne met me maken? Er valt tweeduizend dollars te

Sluiten