Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontlast en ga nu mijn gutta-percha zaken hervatten.

Groote hemel! riep Massilia, ik weet niet wat ik doen moet: Ik kan u alleen van harte dankzeggen, gij zijt een braaf man.

Helaas! een raad kan ik u niet geven. Alleen beveel ik u geheimhouding aan, wat mijn persoon 'betreft. Als koopman, moet ik de autoriteiten ontzien.

Maak u niet ongerust. Uw geheim is bij mij veilig. De hemel zij met u! •

Bell had den aftocht geblazen. De Marseillaan bedekte met beide handen zijn gelaat, en verdiepte zich in allerlei gissingen.

Onderwijl haastte zich Sullivan's bediende naar een afgelegen donkere straat, waar hij den sleutel stak in de deur van een somber onbewoond huis. Hij doorliep een lange donkere gang en bereikte eindelijk een binnenplaats waar een helder licht ais vanuit het ateher eens photograafs hem tegemoet kwam. In die ruimte trof hij zijn meester. IJlings trad deze hem tegemoet:

En wat nieuws?

Ik heb den man gesproken en hem het verdichtsel als een rad voor de oogen gedraaid. Hij was half waanzinnig van vreugde en geloof ik ook van wanhoop. Maar wat ik zeker weet, is dat hij zich aanstonds op weg zal . maken om' de Mestiza op te sporen.

Joe Suilivan knikte goedkeurend met het hoofd.

Zoo moet het zijn. Forster heeft zich totaal vergist. Deze Franschman heeft zich alles laten welgevallen wat hij niet kon verhinderen, maar in den grond is hij Dolora trouw gebleven.

Daarvan kunt u zich verzekerd houden. Als de predikant Forster zijn oogen had gezien, terwijl ik hem het verzinsel op de mouw spelde, hij zou geen oogenblik meer hebben getwijfeld.

Voor den Satan heb ik dan toch gelijk gehad! riep Sullivan. A1 die diplomatieke combinaties zijn geen kogel of geen dolk waard. Het resultaat ervan is, dat het vee van die Mestiza ons op een dwaalspoor heeft gebracht. We weten niet waar ze zit, en misschien is ze wel aan het einddoel harer reis.

Maar hoe is het? Wordt u door uw geengageerden dan niet op de hoogte gehouden?

Weet ik het?

Komt hun stilzwijgen u niet zonderling Voor?

Wel zeker, althans zoo ze niet dood zijn, begrijp ik er niets van. Die ezel van een Francis is een al te oprechte kerel. Hij heeft

zich zeker te veel bloot gegeven En de

jonge Dolora is wel van een kracht, om iedereen te straffen, die zich tegen haar verzet. Er is zeker het een of ander gaande. Mijn agenten zwijgen, het spoor zijn ze bijster.... ja, ja— zij zet zich schrap.

Terwijl hij deze onsamenhangende zinnen uitstiet, liep de Yankee verward van zinnen in de ruimte op en neer.

Ik vind het uitstekend, hernam Bell, dat u dit onbewoonde pand hebt gehuurd, want van hieruit hebben, we een goede gelegenheid, om door de latten van de jaloezies alles na te gaan wat er bizonders in het huis van Coldjam voorvalt. Zie nu maar eens, de Franschman heeft het raam van zijn appartement geopend, hij loppt langzaam door het vertrek, met gebogen hoofd en een peinzend gezicht

Inderdaad' de Marseillaan dacht ernstig na over het onderhoud met den gewaanden koopman in gomelastiek. Geen oogenblik had hij aan de oprechtheid van diens mededeelingen getwijfeld. De sluwheid van Sullivan had het phantastisch verhaal van zijn kamerdienaar met doortrapte list samengeflanst, en de ditmaal argelooze Scipio Massilia was erin geloopen door den schijn van werkelijkheid, die aan de 'feiten was gegeven.

Maar wat staat mij nu te doen? vraagde de Marseillaan zich af. De Mestiza, zoo zegt Bell, kruist op het oogenblik door de groote woestenij.. Maar de Llano beslaat een oppervlakte zoo groot als die van heel Frankrijk. Hoe zal ik in die onafzienbare vlakte een troepje van zestien menschen aantreffen? En

dan' de Indianen och, om die heeren maal

ik niet. Maar hoe ontdek ik Dolora Pacheco in die groote woestijn? Ik kan evengoed een naald in een hooimijt gaan zoeken.

Doch zijn aangeboren zelfvertrouwen kreeg weldra weer de overhand. Sacristie! riep hij, het moet toch, het moet! Eerst zien hier te ontsnappen, en dan vooruit! In Marseille speelden mijn debiteuren' verstoppertje met me, en toch vond ik ze in hun schuilhoeken. Waarom zou ik geen menschen kunnen opsporen, die zich niet voor me verbergen? Je doe maar hoor!

Toen Coldjam met zijn vier zusters in den avond thuiskwamen, was er in de houding van den Marseillaan niets te bespeuren van de emoties, die hij gedurende den dag had ondervonden. De vragen van zijn gastheer voorkomend, begon hij zelf met te zegen, dat er een reiziger bij hem was geweest, om hem eenige voorwerpen te overhandigen, die hij vergeten had van het fort Davis -mede te nemen. Na dus alle verdacht van zich te hebben verwijderd, zette hij zich vrooiijk aan tafel. De - onmogelijke Amerikaansche oestersoep, die ditmaal werd opgedischt, slikte hij goedsmoeds, al trok hij daarbij nu en dan een gezicht dat de meisjes deed schateren van lachen, onbewust als ze waren van de oorzaak welke hem deze grimassen deed maken.

Een roastbeef werd opgediend, geen versch dooh geconserveerd vleesch, op den StockYard of algemeene slachtplaats . (abattoir) van Chieago toebereid, afkomstig van Armour's wereldvermaarde inrichting, waaraan door de Burgers der Vereenigde-Staten in hun nationale opgeblazenheid verweg de voorkeur wordt gegeven boven alle andere slachtplaatsen of winkels van welken aard dan ook.

Sluiten