Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medevennoot, de dienaar, het werktuig van onzen bittersten vijand.

Zij toonde hem het contract, dat in zijn portefeuille was gevonden.

Dit stuk papier Iaat geen twijfel over.... Wat hebt gij hierop te antwoorden?

Op hartverscheurenden toon. maar niet minder koud, luidde het antwoord van den Canadees:

Niets.

Niets, herhaalde smartelijk het jonge meisje. Niets. Denk eens na. Vergeet niet, dat allen die hier tegenwoordig zijn u veroordeelen en dat uw stilzwijgen voet geeft

aan hun vonnis Geloof mij, geef geen

gehoor aan een stijfhoofdigheid, die haren oorsprong heeft in een valsche opvatting van moed... Ik verlang niets liever dan uw

leven te sparen Mij ware het een genot,

zoo, in weerwil van den schijn die tegen u is, ik u als onschuldig mocht beschouwen.

Deze woorden van medelijden bleven niet zonder uitwerking op den Canadees. Een traan ontglipte zijn oog, maar met kracht, .bijna barsch liet hij hooren: -»

Wat kan ik hierop zeggen? Nog één maand ben ik in dienst van Joe Sullivan. Als ik u bezweer berouw te hebben van mijn handteekening te hebben gegeven, zoudt ge mij niet gelooven. Wat zou het dus baten?

Wat zou het baten? Mij te bewijzen, dat ge me geen haat toedraagt, dat een gedeelte althans der beschuldiging op geen juiste gronden berust, dat gij de man niet zijt, die getracht heeft mij naar het leven te staan.

Zij zweeg. Er flikkerde iets in de oogen van den jager.

Juist. In zoover, senora, spreekt ge de

waarheid Op het oogenblik van den

stormaanval der Indianen, toen het opperhoofd der Roodhuiden u gevankelijk wegvoerde, heb ik niet gehandeld als een verrader Ik zag u liever dood dan in de

macht der wreedaards.... en ik gaf vuur.... ik verschoot mijn laatste patroon.

De aanwezigen lieten een gesmoord gemompel hooren, maar Dolora legde hun met de hand het stilzwijgen op, en tot hun uiterste verbazing, zei ze:

Ik geloof u.

De dankbaarheid, die in de oogen schitterde van Gairon, laat zich niet beschrijven.

Ik dank u, hernam hij. Ik heb een goede ingeving gehad, gij acht mij daartoe wel in staat, dat is mij voldoende. Voor het overige maakt het bewijs, dat ge in handen hebt, alle gedachtenwisseling overbodig. Ik heb uw vertrouwen verraden. Sla toe.

Ongelukkige! riep zij uit, weet ge wel wat ge mij oplegt?

Ik weet het.

Het recht der Prairie is summier. Ik weet het. Door mijn bekentenis heb ik zelf mijn vonnis geveld.

Dat hebt ge

Ik wacht den dood.

Hij zei dit zonder praalvertoon.

En al die mannen, die met een rechtvaardigen toorn jegens den beschuldigde bezield waren, moesten erkennen dat de jager blijken gaf van een waren onverschrokken moed.

Ik heb u echter een verzoek te doen, zei -Gairon. Spreek.

Peter, mijn bediende, is krachtens de overeenkomst <üe hem aan mij verbond, mij gevolgd. Hij mag niet verantwoordelijk worden gesteld voor mijne daad.

Peter, die sedert eenige oogenMikken op 28n6 beurt door Marius was wakker gemaakt, had het onderhoud met oplettende aandacht gevolgd, maar bij de laatste woorden van Francis Was hij levendig opgestaan:

Met uw verlof, met uw verlof, patroon, niet dergelijke praatjes. Ik ben niet een van de mooipraters advocaten, zooals we ze bij ons aan het tribunaal hebben, maar ik weet wat praten al zoo inhéeft. Ik heb heel goed geweten dat we Joe Sullivan toebehoorden Ik heb alles meegemaakt, ik heb u

in alles geholpen. Als men u dus, patroon, naar den Grooten Geest zendt, zooals de Indianen zeggen, heb ik het recht de reis meê te maken.... en ik eisch het voorrecht.

Ditmaal gaf de geïmproviseerde rechtbank onverholen hare goedkeuring te kennen. De dapperheid en loyauteit bezit klanken, die den vijand zelfs sympathie afdwingen.

De Mestiza maakte gebruik van deze betooging, en door een begeerte naar goedertierendheid, waarvan zij zich geen rekenschap kon geven, plotseling bewogen, sprak ze:

Gij zijt jegens mij alleen als schuldigen te beschouwen. Aan mij derhalve is bet u de straf op te leggen. Volgens het gebruik in de Prairie zoudt ge moeten sterven. Maar bloedvergieten stuit mij tegen de borst. Wij

zullen zoo aanstonds vertrekken Gij

zult hier blijven, voor immer van ons gescheiden. Geve de hemel, dat ge berouw moogt gevoelen over uw vergrijp en de kracht kunt vinden om het kwade dat ge verricht hebt, ten goede te doen keeren.

Geheel de vergadering geraakte onder den indruk harer edelmoedigheid.' Geen stem verhief zich tegen haar vonnis.

De nacht was intusschen aangebroken.

Op marsch! beval het jonge meisje.

Zij verliet de tent waarin de Canadeezen alleen achterbleven.

Eenige oogenblikken later trokken de mayos van den Puma de paaltjes uit den grond en namen ze het zeil meê, de twee jagers op den grond gezeten achterlatende.

Deze zagen het kleine troepje te paard stijgen. Zij hoorden den hoefslag der viervoeters klinken over de rotsachtige helling van het plateau. Daarna zagen ze het escorte der Maagd van Mexico nog eenmaal over de Vlakte trekken, totdat alles voor hun blikken was verdwenen.

Sluiten