Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolgtrekking gemaakt van het geheim dat ik u heb toevertrouwd. Wij zijn het ééns op het punt, dat uw onderneming mislukt is en ge nooit erin zult slagen den twijfel te vernietigen, dien ik in het gemoed uwer landgenooten heb aangekweekt.

Met een benauwd hart luisterde ze naar den man, die met ieder woord haar een doodelijke wonde toebracht.

Indien een ander eraan dacht het werk te hervatten, vervolgde de gouverneur, hij zou van den beginne af bezwijken onder het algemeen wantrouwen, dat uw pogen heeft verwekt. Twintig jaren minstens zullen noodig zijn om een voldoende vergetelheid teweeg te brengen. Na twintig jaren zal. wellicht een nieuwe Zuidelijke Kampioen opstaan, maar dan zal het te Iaat zijn. Gedurende dat tijdsverloop zullen de Vereenigde Staten van Noord-Amerika honderdduizend kilometer spoorwegen door het Zudelijk werelddeel hebben aangebracht te midden der vadzige Latijnsche bevolking. Handel en nijverheid, mijnen boschwezen, alles zal hun eigendom worden. Het financiewezen der Zuidelijken zal zich in hun handen bevinden, en de 'twee Amerika's, onafscheidbaar vereenigd, zuilen zijn een eenige en ondeelbare Republiek.

De predikant wond zich meer en meer op. De trotsche verwatenheid van den Yankee lichtte m zijn oogen, zijn saffraankleurige wangen reekenden een bios van hooge zelfvoldaanheid. Hij was onder een aanval van de heerscherskoorts waaraan eerzuchtigen blootstaan. Op de wereld, door het Anglo-Saksisch ras veroverd, zette hij stoutmoedig den voet, zich overgevend aan die onwTHèReurige openhartighe'd waarmede tirannen, die de menschheid in boeien willen slaan, trachten hun tegenstanders met drogredenen te verpletteren. In den waan verkeerende van niets meer te vreezen te hebben spreken en oreeren ze naar hartelust. De zwijgende menigte hoort hen aan, verneemt hun plannen, en plotseling worden ze verlaten en verraden door hun getrouwste medeoKchtigen die. opgeschrikt door hun bekentenissen,, door den toorn der wrekende gerechtigheid, hen overleveren aan hen, die ze zonder moeite dachten te kunnen beheerschen.

Opeens greep hij de Mestiza aan.

Ge hebt me begrepen, jong meisje, zei hij. Het Halssnoer kan niet meer de Talisman zijn waarvan men droomt. Het is slechts een juweel, een curiositeit door zijn oudheid, en die onder de vitrine behoort van een museum.

Met verontwaardiging werkte zij zich los uit zijn greep.

Wijs mij dan de plaats waar het verborgen ligt.

Dolora lachte.

Deze vroolijkheid?

Wordt door u teweeg gebracht, waardige cipier.

Wat wilt ge daarmee zeggen? Dat gij zelf mij een wenk geeft om niet te vertrouwen op uw woorden.

Waaruit leidt ge dit af?

Wanneer, zooals gij voorgeeft, het Halssnoer u geen onrust baarde hoegenaamd,.... zoo het een eenvoudige curiositeit ware voor

een museum dan zoudt ge u weinig om

het bestaan ervan bekommeren

Maar heb ik u niet gezegd?....

Uw droombeeld, meneer de gouverneur, uw

droombeeld. Ieder onzer heeft het zijne

Uw droombeeld is goud, het mijne de vrijheid.

Ik ben er zeker van mijn doel te zullen 'bereiken.

Ik blijf hopen mijne verwachting verwezenlijkt te zien, zoolang het onderpand der Eendracht niet in uw bezit is.

De wenkbrauwen van den predikant fronsten zich, dreigend hief-hij den vinger op.

Neem u in acht, kind van gemengd bloed.

hartigheid heeft haar grenzen de hel is

daar om te bewijzen, dat voor sommige zonden geen vergeving is.

Hij wilde haar schrik aanjagen, maar zij had al haren moed teruggekregen, en met een aanbiddelijken glimlach gaf ze ten antwoord:

Welzoo— bewijst de hel zulks ?

Twijfelt ge eraan? • Neen, neen, meneer de gouverneur, ik dacht zoo bij mezelf, dat deze waarheid u een ééuwigheid bereidt in de hel,

Forster verloor eensklaps zijn zelfbeheersching. Verre ervan dat de gevangene zich onderwierp, zij spotte nog bovendien.

Neem u in acht, kind van gemengd bloed. Gij veroordeelt uzelf tot eenzame opsluiting. Dat Halssnoer kan me volkomen koud laten. Het was de vrijheid, een fortuin, een gelukkig leven dat ik u kwam aanbieden.

Gij denkt dus dat in eerloosheid geluk is gelegen?

Zwijg.

Wees tevreden. Van nu af zal ik in uw tegenwoordigdheid stom blijven, maar ik acht het tevens plicht, u aan te zeggen dat ik ook doof zal zijn. Spaar u dus verdere nuttelooze gesprekken.

Dat was te veel. Schuimbekkend van woede, trok Forster zijn handlanger Sullivan mee naar buiten.

De deur knarste andermaal op haar ijzeren hengsels, en Dolora bevond zich weer alleen in haar eenzame cel.

Langzaam naderde ze het nauwe venster, dat uitzag op het ravijn, en beschouwde ze de rotsachtige heWing tegenover haar.

En 'terwijl ze een en ander opmerkzaam naging, werd haar aandacht getrokken door een groep van zeven steenen, die in waaiervorm, op een platform van graniet waren opgesteld".

Vreemd, mompelde ze, ik dacht dat op deze plaats zich geen enkel rotsblok bevond.

En plotseling stiet ze een schreeuw uit en bedekte met beide handen haar gelaat, alsom zich af te zonderen van de buitenwereld. Vervolgens, na een oogenblik peinzens:

Be vergis me niet. Deze steenen zijn ge-

Sluiten