Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterk en levenskrachtig genoeg zal blijken om zich te handhaven te middeh van al het hecht-sterke Oude, en. niet of ook ons land mee zal betrokken worden in de noodwendige volkerenstorm, maar wat we wel weten, is, dat het ogenblik, waarnaar zovelen reikhalzend uitgezien hebben, waarvoor zovelen al wat zij te geven hadden ten offer gebracht hebben, eindelik daar is. Wij weten niet, of deze beweging onze simpatie heeft en of de resultaten ons bevredigen zullen. Wij weten niet, of dit reeds de Greep naar het Grote is, maar wij weten, dat eindelik het volk het laf-Iamme van zich afgeschud heeft, en eindelijk (zij 't dan ook misschien uit lagere, blootmateriële beweegredenen) beu is van de moord en de diefstal eeuwen lang aan hen gepleegd, en eindelik de nek niet langer slaafs buigt, maar zich opricht om vrij te zijn. Wij weten nog niet hoe alles lopen zal, — of de mensheid nu waarlik haar geluk nemen gaat en de vrije mensenbroederschap gaat stichten, öf dat ze zich door schone schijnen en leuzen opnieuw zal laten bedriegen door nieuwe heersers of demagogen en het slechts een: „le roi est mort, vive le roi!" zal zijn, maar wat we zien en voelen kunnen, is, dat daar dan toch leven is en hoop en dat, waar een volk tot iets in staat is als het Duitse tot dit, dat daar hogere, verdere mogelijkheden zijn, en dat wij niet, nooit behoeven te twijfelen, want dat de grote, geweldige wereldomkeer, waarop wij hopen, waaraan wij geloven, komt, stellig komt, reeds komende is.

Revolutie! Neen, ge zijt geen woord, dat ons schrik aanjaagt, omdat wij U niet te vreezen, doch integendeel, alles van U te verwachten hebben. Wij schrikken niet terug voor uw komen, omdat wij weten, dat gij niet geweld en dood en ellende behoeft te betekenen, wat onze huidige maatschappelike orde wel doet. Uw naam zingt als een zachte toon, als een warme melodie door ons denken, en wij baden ons nu reeds in de voorglans van uw licht-komen. Gij zijt het die redden moet en geluk hergeven. Al wat gebroken en ellendig neerligt in machteloosheid en ontmensing, al wat getrapt wordt en vernederd, al wat rechteloos is en verkracht moet door U tot nieuw leven gedoopt worden. Revolutie, omvorming, dat alleen is nodig. Hervorming is nutteloos werk, water naar de zee gedragen. Wat nodig is, is een totale omwaarding aller waarden, een maatschappij gebouwd op gans andere grondslagen dan de tegenwoordige, geheel tegengestelde. De aarde voor allen! Omschepping, algehele vernieuwing.

En dit zult gij brengen, o revolutie. Het is mogelik, dat gij eens-

Sluiten