Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f VEREE NIG DE DRUKKER IJ EN

•E I K E L ENBO O M & Tl MME R"

■ SANTPOORT, Rijksstraatweg 9 - BLOEM EN DAAL, De Genestetweg 23 J Telefoon Intercommunaal 5003

Boekdrukkerij Boekbinderij '

Cartonnage-lnrichting , ... .

S Wilt U nader kennismaken met de ANTI-MILITARIS5 TISCHE ideën?

S Zoo ja.... Abonneert U dan op j

„DE WAPENS NEDER"

ï Maandorgaan van de Int. Anti-Milit. Vereen, in Nederland Onder redactie van Ds. N. J. C. SCHERMERHORN.

■ Het kost slechts 50 cent per jaar.

: Adres: POSTBUS 275; DEN HAAG.

Abonneert U op de

1 . Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling.

■ U ontvangt dan een serie van TIEN boeken, die binnen JjV'V-" het jaar kompleet is, en gebonden f 6.20 kost

5 Betaling in 40 termijnen Van 15% ct., of 8 termijnen van 3 77V2 ct. Verdere inlichtingen aan het Bur. van Uitgave:

D E ROOD EB 1 B LIO T H E E K S Fred.Hendrikstraat 28, Amsterdam.

3 COLPORTEERT EN LEEST :

„DE VRIJE! JEUGD"

2 Orgaan van de Land. Fed. v. Sociaal-Anarch. Jeugd-Org.

EERSTE NUMMER VERSCHIJNT 1 JUNI 1919.

■ Redactie : J. SCHALKER, Nieuwe Schoolstraat 22, Delft,

■ Administratie: A. L. CONSTANDSE, Newtonstraat 539, Den Haag.

3 Prijs per nummer 7j/2 cent, tot 100 ex< 6% ct. en bij meer 5 dan 100 6 ct. p. st. Abb. f 0.50 p. halfjaar bij vooruitbet.

Sluiten