Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het in de afgeloopen periode in de hand om onze belangen te behartigen ; zij lieten echter alles zooals het was en de verbeteringen, die er nog zijn gekomen, zijn verkregen door den energieken steun van de SociaalDemokratische fractie in de Kamer,, die met haren bekenden sympathieken woordvoerder in militaire zaken, het Kamerlid Ter Laan, aan het hoofd, steeds op de bres stond om onze belangen te bepleiten en te dienen.

En nu wij staan voor een nieuwe periode in onze wetgeving, nu hebben wij te zorgen, dat onze stem bij den uitslag duidelijk hoorbaar is. Wij hebben als gezinshoofden of kostwinners, of als toekomstige gezinshoofden, onzen plicht te vervullen. Wij dienen te zorgen dat ons bestaan niets meer dan noodig is in gevaar wordt gebracht. Wij dienen met onze toekomst rekening te houden en ten bate daarvan te werken.

Wij zullen in het volgende een korte beschouwing geven omtrent onze eischen en twijfelen niet of allen die onder de mobilisatie zuchten, zullen zich, na de klanken van deze „reveille" te hebben begrepen, de oogen uitwrijven en de daad volbrengen die hun belang van hen eischt.

DE KAZERNEERING.

Als men uit het burgerleven in den dienst komt, dan is het eerste wat je onaangenaam aandoet: de huisvesting.-Als je arbeider bent, dan is het thuis natuurlijk niet erg weelderig ingericht, veelal is het er sober, te sober vaak, maar zooals het in de kazerne en in de kampen en barakken is, zoo is het niet in de eenvoudigste woning waarvan de bewoners zindelijke menschen zijn. Het is een hoon aan het'volk om de menschen zoo samen te pakken. Enkele kamers in enkele kazernes daargelaten, is, over het geheel ge-

Sluiten