Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote macht van één enkel persoon, den compagniescommandant, veel onrecht gebeurt. Daarom dringen wij er op aan dat in elke compagnie een tuchtraad wordt benoemd, samengesteld uit alle rangen, zoodat dus zoowel de soldaat als de officier daarin vertegenwoordigd is. Deze tuchtraad moet dan worden gesteld in de plaats van den compagnies-commandant inzake het bepalen der straffen. Bovendien dient in geval van beroep het ondergaan der straf te worden uitgesteld totdat de laatste instantie heeft beslist, dan wel de tijd van het inroepen daarvan verstreken is.

Voorts zijn wij van oordeel dat, althans in vredestijd, de krijgsraden dienen te worden afgeschaft! In dezen tijd, nu, in tegenstelling tot vroeger, toen het leger uit huurlingen bestond, elke staatsburger soldaat moet worden, zijn wij van meening dat een soldaat, die als staatsburger reeds zooveel meer en zwaardere plichten vervult dan zij die, door welke redenen dan ook, niet in militairen dienst zijn opgekomen, in ieder geval ten minste dezelfde rechten als zijn medestaatsburgers — in civielen toestand — moet genieten.

Wij weten zeer goed dat een en ander niet gemakkelijk door de hooge heeren zal worden ingevoerd, maar dat is geen reden om ons niet zoo krachtig mogelijk v oor dezen eisch in te spannen. Mocht het niet gelukken om de krijgsraden opgeheven te krijgen, dan moeten zij worden gedemocratiseerd, d. w. z. niet meer uitsluitend bestaan uit officieren, maar ook uit soldaten, en de behandeling moet openbaar zijn.

In alles wat rechtspraak betreft is thans de soldaat het lijdend voorwerp. Wij wekken u op, kameraden, om aan uwe algeheele rechteloosheid een einde te maken en door middel der organisatie u een rechtspositie als mensch te veroveren.

Sluiten