Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed, maar nu wordt alle schade alleen door de soldaten geleden, om welke reden wij niet het minste medelijden voelen voor die arme rijke belastingbetalers die deze kosten zouden moeten opbrengen. Het belang van de arbeidersklasse eischt dat haar beste zonen niet als hulpbehoevende stakkers terugkomen in de burgersamenleving, afhankelijk van de liefdadigheid, maar dat zij, in onze organisatie voor den strijd gestaald, terugkomen met de wetenschap dat slechts georganiseerde macht tot levenszekerheid en verhooging Van den levensstandaard kan voeren.

De gehuwden en kleine zakenmensehen en kostwinners dienen te begrijpen dat thans meer dan ooit voor den eisch van de Organisatie : 50 % verhooging van alle bedragen welke thans worden uitgekeerd, moet worden opgetreden. Ook hier staat men als enkeling Zwak, als deel van het groote geheel der organisatie schoort men de eenige doeltreffende macht, die het vèreischte doel kan bereiken.

Zoowel militie als landstorm^ johge?jpn als zij van rijperen leeftijd, u allen aaneengesloten voonëen grondige verbetering der militaire vergoeding!

DE MILITAIRE VERLOVEN.

Van de Verlofsregeling zegt de minister van Oorlog in de Memorie van' Antwoord: „In de beide laatste mobilisatiejaren is gebleken, dat de van kracht zijnde Verloven-regeling in hare toepassing goed voldoet."

Om bij een zoo dwaze bewering van zelfgenoegzaamheid en zelfbedrog niet je kalmte te verliezen is moeilijk. Uit dezen zin blijkt zoo duidelijk, dat de heeren aan het Departement van Oorlog los staan van het soldatenleven en uit papieren rapporten hun gevolgtrekkingen maken» Bij de bepalingen inzake het verlof heeft de gedachte : het leger is een apart instituut,

Sluiten