Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat buiten en vooral boven het economische leven, den doorslag gegeven.

Het meest sprekende feit waaruit deze konklusie getrokken kan worden is de mededeeling in de Memorie van Antwoord, handelende over buitengewoon verlof. Daar staat: „Ten einde de behoorlijke opleiding van den soldaat voor zijne oorlogstaak te verzekeren, moet geëischt worden een minimum-diensttijd van 8£ maand onafgebroken bij de onbereden en één jaar bij de bereden wapens. Dit moge in strijd geacht worden met het karakter van bijzonder verlof, een andere gedragslijn zou in strijd zijn met het karakter van den dienst, waarvan de belangen moeten vóórgaan."

De belangen van den dienst moeten gaan vóór alles en volgens deze zinsnede zouden die belangen onoverkomelijk worden geschaad, als b. v. na de africhting in de depots, d.i. thans na 6 maanden, vroeger jtfna vier en een halve maand, aan eenige militairen^ I voor wie dat een kwestie van het bestaan kan zijn, of wel aan bed^f&tóiiters en leeraars, buitengewoon, d. i. zaken- bf* studie-verlof zou worden verleend. Iedereen die in dienst is gewéést, weet zeer goed dat deze bepaling dwaasheid is. Ten eerste omdat men in een maand of vier gemakkelijk het vak van soldaat kan leeren. Het tegenwoordige getreuzel bij de opleiding doet de menschen, die zoo nuttig ateder werk verrichten konden, dagelijks meer verbitteren. En dan, na die eindelooze dagen (een burger kan zich moeilijk indenken hoe lang zoo'n dag bij de africhting duurt), van honderd keer hetzelfde doen, na die lange weken en maanden nog naar het veldleger, waar men zich bezig houdt met tijdverdrijven.

Als één bepaling tot ontevredenheid stemt dan is het wel deze, die niet vraagt of het noodig is voor de betrokkenen of voor het ekonomisch belang dat zij buitengewoon verlof krijgen, maar die allereerst vraagt of de betrokkenen wel 8£ maand in den dienst

Sluiten