Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

avonds per spoor reizen én Zondagsavonds terugkeeren. Dit geschiedt om de kolenbesparing, evenals de beantwoording van eett vraag, waarschijnlijk van rechts gesteld, om aan een week verlof dat des Zaterdags eindigt den Zondag toe te voegêri; afwijzend is om de overvolle treinen op de Maandagen. Wij reizen dagelijks en weten dus dat Zaterdags de treinen des middags op de hoofdlijnen wel vol zijn, maar de avondtreinén niet, terwijl Zondagsavonds overal zéér Weinig gereisd wordt tegenwoordig. Hierom kart dus het percentage van 5 pCt. spoorvervoer bij bewegingsvrijheid worden uitgebreid; Des Maandagsmorgens zijn de treinen vol, ja, overvol veelal, zoodat tegenwoordig bijna geregeld op de lijnen uit het Noordén b. v. en van en naar het Zuiden z. g. vóór-treinen moeten rijden. Deze zijn echter nooit geheel bezet, maar maken toch ruimte voor den officieel aangegeven trein. Met een beetje goeden wil is het zeer wel mogelijk, zonder dat de kolenrantsoeneering in het gedrang komt, een regeling te treffén waardoor deze verlofgangersiaids Maandagmorgens, inplaats van juist voor den Zondag of op dien dag, terug kunnen komen.

Wij meenen niet het voorgaande voldoende te hebben aangetoond dat aan de heerschende verlofregeling nog heel wat hapert om goed te zijn, om welke reden de organisatie er op aandringt dat aan alle soldaten geregeld eens per maand .een volle week verlof wordt Verstrekt. Wij vragen dit met nadruk Voor alle soldaten, omdat wij meenen dat de dienstbelangen en dé handhaving der neutraliteit hierdoor niet worden geschaad en omdat naast de groote belangen der ouderen en gehuwden staan de belangen Van de jongeren, die o. i. in de gelegenheid moeten Worden gesteld om zoo mogelijk althans een week per maand hunne vakkennis te onderhouden en wat te verdienen, opd?t zij niet geheel hulpeloos, als één speelbal van het noodlot, in deze heerlijke wereld terugkeeren ha volbrachten

Sluiten