Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koming uit 's Rijks kas in de ter zake van den cursus en de oefeningen te maken onkosten.

Van dezen regel kan echter worden afgeweken in bijzondere gevallen, ter beoordeeling van Onzen voornoemden Minister, die alsdan het bedrag der vergoeding of tegemoetkoming vaststelt.

Artikel 9.

Het toezicht op de cursussen en de oefeningen wordt uitgeoefend door de inspecteurs van de lichamelijke opvoeding.

Zij verleenen hunne medewerking en géven voorlichting bij alles wat met die cursussen en oefeningen verband houdt.

Artikel 10.

De bezitter va-n het getuigschrift A volgens Ons voormeld besluit van 22 Augustus 1913, n°. 51, die in Januari 1916 eene opleiding van jongelieden heeft geopend of voortgezet, ontvangt voor de oefening van die jongelieden tot 31 October 1916 gelijke belooning en bijdrage als hem door genoemd besluit voor de oefening over het volle kalenderjaar gewaarborgd waren.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer.

Katwijk, den 25sten Juli 1916.

WILHELMINA.

De Minister van Staat, Be Minister van Binnenlandsche Zaken,

COBT V.

D. LINDES.

Sluiten