Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. N°. 12279. Afdeeling Onderwijs.

De Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken,

Heeft goedgevonden, tot uitvoering van het Koninklijk besluit van 25 Juli 1916, n°. 44 (Besluit betreffende de lichamelijke oefening), vast te stellen de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken de

Beschikking betreffende de lichamelijke oefening,

TITEL I.

Algemeene bepalingen. Artikel 1.

Waar in deze beschikking wordt gesproken van „Minister" is daaronder te verstaan „Minister van Binnenlandsche Zaken".

Waar in deze beschikking wordt gesproken van „inspecteur" is daaronder te verstaan „Inspecteur van de lichamelijke opvoeding".

Waar in deze beschikking wordt gesproken van „het Besluit" is daaronder te verstaan „het Besluit betreffende de lichamelijke oefening".

Hetgeen in deze beschikking is vastgesteld met betrekking tot den leider van een cursus en tot den leider van lichaamsoefeningen, is eveneens van toepassing onderscheidenlijk op de leidster van een cursus en op de leidster van lichaamsoefeningen.

TITEL II.

Van het examen voor het getuigschrift. Artikel 2.

Tot het afleggen van het examen worden slechts toegelaten zij, die in het bezit zijn van de akte van bekwaamheid, bedoeld in artikel 77, onder a, der wet tot regeling van het lager onderwijs. !2&Pë

Sluiten