Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 7.

De voorzitter brengt de gelegenheid tot het afleggen van het examen ten minste één maand vóór den aanvang daarvan door middel van de Nederlandsche Staatscourant ter algemeene kennis.

Die bekendmaking bevat de aanwijzing van de plaats, waar het examen gehouden wordt; de mededeeling, dat de aanmelding moet geschieden bij den voorzitter; de opgave van den datum, waarop de aanmelding uiterlijk moet zijn ingekomen; en de vermelding van de stukken, welke daarbij moeten worden overgelegd (akte, bedoeld in artikel 2, en verklaring, bedoeld in artikel 14).

Artikel 8.

De voorzitter roept de personen, die zich voor het afleggen van het examen hebben aangemeld, tijdig op.

Hij draagt zorg, dat hun de door hen overgelegde akte van bekwaamheid na afloop van hun examen tegen bewijs van ontvangst wordt teruggegeven of, in geval van niet verschijnen voor de commissie, bij aangeteekenden brief wordt teruggezonden.

Artikel 9.

Het examen voor de mannelijke candidaten wordt in het openbaar gehouden.

Met inachtneming van het in deze beschikking bepaalde geschiedt de verdere regeling van het examen en van de werkzaamheden der leden van de commissie door den voorzitter.

Artikel 10.

De voorzitter stelt de andere inspecteurs, ieder voor zooveel zijn ambtsgebied betreft, in kennis met de namen, voornamen en woonplaatsen dergenen, die bij het gehouden examen het getuigschrift hebben verworven en woonachtig zijn in eene gemeente binnen dat ambtsgebied.

Hij teekent bij die mededeelingen aan, wie van deze geslaagden zijn opgeleid aan een cursus binnen bedoeld ambts-

Sluiten