Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebied, en voegt daarbij de door hen overgelegde verklaringen bedoeld in artikel 14.

Artikel 11.

De getuigschriften -worden ingericht volgens het formulier, bij deze beschikking gevoegd als bijlage II.

TITEL III. Van de cursussen. Artikel 12.

De leider van een cursus, die uitzicht wenscht op de belooning, bedoeld in artikel 3 van het Besluit, geeft daarvan binnen zeven dagen na de opening van dien cursus kennis aan den inspecteur, binnen wiens ambtsgebied het onderricht zal worden gegeven, door inzending van eene opgaaf, ingericht overeenkomstig de bij deze beschikking gevoegde bijlage III.

Bij toelating van nieuwe deelnemers of deelneemsteis aan den cursus wordt daarvan binnen zeven dagen aan den inspecteur kennis gegeven door inzending van eene aanvullingsopgaaf volgens hetzelfde model.

Van tijdelijke of blijvende wijziging in de opgegeven lesdagen en lesuren, van het tijdelijk of blijvend gebruik maken van eene andere oefeningsgelegenheid dan in de opgaaf is vermeld, zoomede van tijdelijke onderbreking of van staking van den cursus wordt, zoo eenigszins mogelijk niet minder dan zeven dagen te voren, kennis gegeven aan den inspecteur, wien tevens binnen zeven dagen bericht wordt gezonden omtrent de deelnemers en deelneemsters, die den cursus hebben verlaten. 0^?%%

Artikel 13.

De leider van een cursus, die meent te verkeeren in een bijzonder geval, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het Besluit, en op dien grond in aanmerking zou wenschen te komen voor vergoeding van of tegemoetkoming in de ter zake van den cursus te maken onkosten, richt zijn daartoe strekkend, met redenen omkleed, verzoek tot den Minister,

Sluiten