Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder bijvoeging van eene opgaaf, ingericht overeenkomstig de bij deze beschikking gevoegde bijlage III.

Artikel 14.

De leider van een cursus, die in aanmerking wenscht te komen voor de belooning, bedoeld in artikel 3 van het Besluit, voorziet den persoon, die aan het examen voor het getuigschrift deelneemt en, kosteloos voor dezen, aan een overeenkomstig artikel 12 opgegeven cursus door hem is opgeleid, van eene verklaring, ingericht overeenkomstig de bij deze beschikking gevoegde bijlage IV.

Deze verklaring is bestemd om te worden overgelegd aan den voorzitter der examencommissie.

Artikel 15.

In de eerste helft van October zenden de inspecteurs, ieder voor zooveel zijn ambtsgebied betreft, aan den Minister eene voordracht tot toekenning aan de leiders van cursussen, die daarop aanspraak hebben, van de belooning, bedoeld in artikel 3 en van de vergoeding of tegemoetkoming, bedoeld in artikel 8 van het Besluit.

Bij deze voordracht worden overgelegd de in artikel 10 bedoelde kennisgeving betrekkelijk den uitslag van het laatstelijk gehouden examen voor het getuigschrift, de daarbij behoorende verklaringen, en voorts alle bescheiden die kunnen dienen ter beoordeeling van de aanspraken der belanghebbenden.

De bij de voordracht overgelegde stukken worden na gemaakt gebruik aan de inspecteurs teruggezonden.

TITEL IV.

Van de oefeningen. Artikel 16.

De leider van lichaamsoefeningen, die de oefening aanvangt of voortzet van eene groep leerlingen en uit dien hoofde over het eerstvolgende tijdvak van 1 November tot 31 October

Sluiten