Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerlingen gelegenheid tot het verwerven van diploma's van lichamelijke geoefendheid.

Leerlingen, die niet gedurende ten minste de 10 voorafgaande maanden de oefeningen naar het oordeel van den leider of de leidster der groep geregeld hebben gevolgd, zijn van deelneming uitgesloten.

De personen, in artikel 20, tweede lid, bedoeld, maken te zamen voor de provincie de commissie voor dit onderzoek uit. De leden der commissie verdeelen onderling de functiön.

De commissie stelt het plan voor het onderzoek, met de raming der kosten, samen. Zij gaat daarbij uit van den grondslag, dat het onderzoek, met inbegrip van de heen- en terug-, reis der deelnemers en deelneemsters, op één dag afloopt. Plan en berekening van kosten worden door tusschenkomst van den inspecteur uiterlijk aan het einde van Mei door de commissie aan de goedkeuring van den Minister onderworpen. Na ontvangen goedkeuring is de uitvoering aan de commissie.

Artikel 23.

De eischen voor de diploma's van lichamelijke geoefendheid zijn, voor elke der beide seksen, vernield in de bij deze beschikking gevoegde bijlage VI.

De diploma's zijn ingericht overeenkomstig de bij deze heschikking gevoegde bijlage VII en kunnen worden verworven in drie graden.

Met betrekking tot de inrichting van het onderzoek ter verkrijging van het diploma, de te bezigen schaal van beoordeeling en de vaststelling van den uitslag'zijn bepalingen opgenomen in de bij deze beschikking gevoegde bijlage VIII.

Artikel 24.

Tot bijwoning van het onderzoek, in artikel 22 bedoeld, worden door de commissie uitgenoodigd provinciale en' gemeentelijke- overheidspersonen, de leiders en leidsters der groepen, van welke één of meer leerlingen aan het onderzoek deelnemen, alsmede particulieren, die voor de lichamelijke volksontwikkeling bijzonder belangstelling toonen.

Artikel 25.

De commissiën zenden uiterlijk aan het einde van Novem-

Sluiten