Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPGAAF 0).

omtrent de door ondergeteekende (*) ■,. •■

van het Getuigschrift als g^j van lichaamsoefeningen [of: ^^-r van de akte van bekwaamheid voor middelbaar (voor lager) onderwijs in de gymnastiek; of: houder van het Getuigschrift B (A) volgens het Besluit betreffende de lichamelijke oefening der jongelingschap] kosteloos voor de

leerlingen, tusschen 1 en 5 November 19 .. in de gemeente (3)

te openen— gelegenheid tot lichamelijke oefening (*).

o I ö Gelegenheid, Dagen en uren,

§ Namen en ! S ? g waar waar0P

g voornamen van U-Sj hdi oefeningen onder leiding Toelichtingen, öp de leerlingen, i*^ ® van ondergeteekende zullen i plaats vinden.

_L 2. 3;_j 4. | 6; 6;

, „ „ , , hem 1". Het adres van^j-

die de opgaaf doet.

ff&Èt% Van de leerlingen zijn:

2°.... j onger dan 12 j aar, ... 12 jaar, ...13 „ ...14 „ ... 15 „ ...16 „

...17

...18 „ ...19 „ ...20 „

... ouder dan 20 jaar. 3°. Van de leerlingen tellen ingevolge artikel 6, derde lid, van het Besluit betreffende de lichamelijke oefening niet mede de in kol. 2 genoemden onder de volgnummers

4°.

den Heer Inspecteur van de lichamelijke,

opvoeding in de inspectie

te

den 19,

(handteekening)

i) Betreft de kennisgeving leerlingen, die toegelaten zijn, nadat de oefeningen reeds waren aangevangen, dan is in het hoofd het woord „Opgaaf" te vervangen door „Aanvullingsopgaaf" de uitdrukking „te openen" te vervangen door: „geopende', en de uitdrukking „te bestendigen door: „bestendigde'.

1 Naam en voornaam of voornamen.

3) Slechts in te vullen, wat van toepassing is.

4) Van tijdelijke of bhjvende wijziging in de opgegeven lesdagen en lesuren, van het tijdelijk of blijvend gebruik maken van eene andere oefeningsgelegenheid dan in de opgaaf is vermeld, zoomede van tijdelijke onderbreking of van staking van de oefeningen wordt, zoo eenigszins mogeUjk niet minder dan zeven dagen te voren, kennis gegeven aan den inspecteur, wien tevens binnen zeven dagen bericht wordt gezonden omtrent de leerlingen die aan de oefeningen niet meer deelnemen.

Sluiten