Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage VIII, met Modellen A, B, C, D.

Bepalingen betreffende het gezamenlijk onderzoek en het toekennen van het Diploma van lichamelijke geoefendheid.

De voorzitter der commissie brengt den datum, waarop het onderzoek zal worden ingesteld, ten minste 2 maanden te voren ter kennis van de leiders (leidsters) der groepen van leerlingen.

Hij doet daarbij tevens opgaaf van de hoofdnummers der gezamenlijk uit te voeren oefeningen.

Aan deze oefeningen doen alle leerlingen, die aan het onderzoek deelnemen, zonder uitzondering mede.

Bedoelde oefeningen worden door den voorzitter of het daartoe door dezen aangewezen lid der commissie ontworpen op den voet van het bepaalde onder A en B der programma's van eischen voor het diploma.

De leiders (leidsters) der groepen zenden ten minste eene maand vóór den in het eerste lid bedoelden datum aan den voorzitter der commissie opgaaf betreffende de leerlingen, die aan het onderzoek zullen deelnemen. Deze opgaaf is ingericht overeenkomstig het bij deze bijlage gevoegde model A.

De voorzitter verzamelt voor zichzelven de opgaven model A in eene lijst, ingericht overeenkomstig het bij deze bijlage gevoegde model B.

Ten behoeve van het onderzoek ter verkrijging van het diploma worden, met betrekking tot de onder A en B deiprogramma's omschreven eischen, door drie daartoe door den voorzitter aangewezen commissieleden, onafhankelijk van elkander, oefeningen ontworpen en wel voor elk dier eischen één oefening voor de mannelijke en één voor de vrouwelijke leerlingen.

Deze oefeningen moeten ten minste 14 dagen vóór den aanvang van het te houden onderzoek in het bezit zijn van

Sluiten