Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om het onderzoek te bespoedigen kunnen bij het een- en tweeledig hoogspringen 3 lijntjes op verschillende hoogten boven elkaar worden gehangen.

Om bij de na te noemen oefeningen „voldoende" te behalen moet, Voor zooveel dit bij de omschrijving der programma' eischen met anders is bepaald, door de mannelijke leerlingen worden voldaan aan het navolgende:

Bij het éénledig hoogspringen mag geen der sprongen linksen rechts lager zijn dan 1 M. en moeten de beide sprongen links en rechts bij elkaar geteld, ten minste 2,30 M zijn

Bij den ééndeeligen vertesprong mag geen der sprongen minder zijn dan 3,25 M. en moeten beide sprongen b« elkaar geteld ten minste 7 M. zijn.

Bij den gemengden sprong moet de gezamenlijke lengte der deelen, zijnde de grootte van den driedeeligen sprong ten minste 7,50 M. bedragen. *P™ng, ten

i ™Ü™et P°lsstok-ho°g-springen is een hoogte van ten minste 1.70 M. vereischt.

De uitslag wordt bepaald als volgt:

van elk der groepen van oefeningen met betrekking tot de eischen omschreven onder A, B enz., wordt het gemiddelde cijfer der toegekende punten bepaald (zie het bij deze bijlage geveegde model C); J s

2 X het gemiddelde cijfer van groep A en 2 X dat vangroep B worden opgeteld bij eenmaal de gemiddelde cijfers bij de andere groepen toegekend; deze som, naar boven of beneden afgerond, geeft het totaal der behaalde gemiddelde cijters; bij de afronding worden deelen van i/9 en meer voor een geheel gerekend en vallen deelen van minder dan '/„ weghef aldus bepaalde totaal der behaalde gemiddelde cijfers wordt (zie het bij deze bijlage gevoegde model D) gedeeld door het aantal groepen van oefeningen + 2, zoodat voor mannelijke leerlingen de deeler is 8, voor vrouwelijke leerlingen 6- liet hierby verkregen quotiënt wijst het eindcijfer aan, dat,'met het laagste der behaalde gemiddelde cijfers, voor den uitslag beslissend is. Dit laatste evenwel met dien verstande, dat het diploma in den eersten en den tweeden graad uitsluitend kan worden behaald door leerlingen van 18 jaren en daarboven en

Sluiten