Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de 17-jarige uitsluitend het diploma in den derden graad kunnen verwerven.

Een voorbeeld- ter verduidelijking:

De leerling heeft de volgende gemiddelde cijfers behaald, voor groep: A 33/8, B 31/,,, C 4, D 3V3, E 4, F 3.

Het totaal der behaalde gemiddelde cijfers = 2 X 32/3 -f2 X 87, + 4 + 37„ + 4 + 3 = 287, = 28.

Het aantal oefeningen-groepen A—F is 6. De deeler is 6 + 2 = 8.

Het eindcijfer van het onderzoek voor dien leerling is 28 : 8 = 37j.

Met inachtneming van hetgeen ter zake hiervoren is bepaald in verband met den leeftijd der leerlingen, wordt het diploma toegekend:

in den 3den graad aan hem of haar, die als eindcijfer ten minste 3 en voor geen der oefeningen-groepen A, B enz. een lager gemiddeld cijfer dan 3 heeft behaald, zoomede aan hem of haar, die hoogere cijfers behaalde doch jonger is dan achttien jaar;

in den 2den graad aan hem of haar, die actuien jaar of ouder is, als eindcijfer ten min'ste 37a en voor geen der oefeningen-groepen een lager gemiddeld cijfer dan 373 heeft verworven ;

in den lsten graad aan hem of haar, die achttien jaar of ouder is, als eindcijfer ten minste 4 en voor geen der oefeningen-groepen een lager gemiddeld cijfer dan 373 heeft behaald.

Eene verklaring, waaruit, naar het oordeel der commissie, op aannemelijke wijze blijkt, dat de leerling bedreven is in zwemmen, roeien, schaatsenrijden of een der z.g. veldspelen, strekt tot zijne (hare) aanbeveling. t

Sluiten