Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Incarnatie over de drie werelden te schrijden. In onzen titel wordt een verschillende wending gegeven aan het oude idee, dat wij zouden kunnen uitdrukken door te zeggen dat de stappen beginnen, niet met het opgaan, maar met het ondergaan van den Zon: zijn ') Nederdaling, zijn geheimzinnige periode van Duisternis, zijn weder Opgaan. Dit is de omgekeerde Loop, of Cyclus, van den Zon, die den geest van den primitieven mensch zoozeer bezig hield, en een symbool scheen te zijn van het mysterie van Geboorte en Dood.

En deze onze geschiedenis is een vreemde, die aan den vertaler niet onwaardig scheen om in een engelsch kleed te worden gestoken, daar zij zóóveel in haar kleinen omvang bevat dat, zooals de Franschen zeggen, donne a penser» Absoluut Hindoesch in haar vorm en geest, is zij voor een Engelschman vol associaties, en natuurlijke overeenkomst met die filosofische mythologie, waarvan brokken en fragmenten hem gemeenzaam zijn door de geschiedenis van den Zondenval en de poëzie van Milton, door menig oud sprookje, door sommige toespelingen van Pythagoras en Plato, en sommige oude godsdienstige legenden. Lux in tenebris: een verblindend licht in de diepste duisternis: de nacht van de zon: een hemelsch lichaam, gedoemd om zich met sterfelijkheid te bekleeden, en gedurende zekeren tijd te lijden in deze lagere wereld van duisternis, geboorte en dood: op ongeveer dergelijke wijzen kunnen wij haar centrale idee uitdrukken. Maar voor den lezer, die niet bekend is met Sanskriet, kan het de moeite waard zijn er op te wijzen dat er een gesluierde zinnebeeldige toespeling doorheen loopt, die hij niet in staat zou zijn te ontdekken, op de leer der Sankhya filosofie van Kapila (die ouder is dan Thales), volgens welke het de plicht is van Purusha, het archi-type van den geest van den mensch, het Oorspronkelijk Mannelijke, om te jagen en te vervolgen Prakriti, de vrouwelijke personificatie van de stoffelijke

') Zon is in 't Sanskriet mannelijk.

Sluiten