Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoppels en gras tot zich trekt, zal ik mijn eigen hoofd afhouwen en het in de Ganges gooien. Toen lachte zijn vriend weder en zeide: Doe niets te ras ge zijt niet Daksha '): als het eenmaal weg is kan Uw hoofd nooit meer teruggegeven worden. Maar Kamalamitra haastte zich weg om Anushayini te gaan zoeken. En hij vond haar in den tuin bij den lotus-vijver, en vertelde haar van zijn snoeverij, en zeide: Kom oogenblikkelijk, en neem de proef, en bewijs de macht van die wondervolle oogen van U, en mijn eigen geloof in hen, zonder uitstel. Want ik brand van verlangen om dien gekken twijfelaar van zijn dwaasheid te overtuigen, door zichtbaar bewijs.

Toen zeide Anushayini bedachtzaam: Lieve echtgenoot, ge waart boos, en daardoor onbescheiden, en ik ben bang dat wij, door kwaad te doen, straf over ons zeiven zullen brengen. Want boete volgt op schuld, zoo zeker als Orion op de hielen treedt van Rohini2). Er ligt zonde en gevaar in deze vlugge proefneming. En nu zal het beter voor ons zijn, om niet te wagen op den rand van den afgrond, waar wij beiden overheen kunnen vallen, in onherstelbaar ongeluk.

Maar toen zij sprak, rustten haar oogen op Kamalamitra, en brachten hem in verwarring, en vernietigden de overreding van haar woorden. Want hij hoorde niets van hetgeen zij zeide, maar was vol van de blindheid van hartstocht, en meer dan ooit overtuigd van de almacht van haar schoonheid. En dus, ziende dat zij hem niet kon doen afwijken van zijn wil, gaf Anushayini toe en onderwierp zich aan hem als aan haar godheid. Ja, in het binnenste van haar hart verheugde zij zich zelfs te zien, dat zij hem niet kon terughouden, want zij was zelve vervuld van nieuwsgierigheid, om te zien of werkelijk haar schoonheid de overhand kon krijgen over den

') Daksha's werkelijke hoofd werdt afgeslagen door een door Shiwa op hem afgezonden demon en dat van een ram er later voor in de plaats gezet.

2) Een astronomisch simile: de 9e en 10* teekens van den lunairen dierenriem.

Sluiten