Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

asceet, hoewel zij beefde voor de gevolgen. Helaas! waar schoonheid, en nieuwsgierigheid, en jeugd, en eigen wil, en verblinding zich vereenigen, als tot een wilden olifant, waar blijft dan de katoenen draad van zelfbeheersching?

Toen kusten die gelieven elkaar hartstochtelijk, als reizigers die een jaar gescheiden zijn geweest. En toch wisten zij niet, dat zij dit voor de laatste maal deden. En toen gingen zij samen naar het bosch, om den ouden asceet te zoeken. En hand in hand zwierven zij rond, als een paar Liefde pijlen in menschelijken vorm '), totdat zM in het hart zelf van dat woud doordrongen. En daar kwamen zij overwachts bij dien ouden Wijze, en zagen hem staan, verzonken in meditatie, roerloos als een boom. En rond hem hadden de mieren hun heuveltjes opgebouwd, en zijn baard en haar sleepten neer van zijn hoofd als klimplanten, en vielen op den grond, en waren bedekt met bladeren; en over zijn uitgemergelde leden speelden een paar hagedissen, als levende smaragden. En hij keek recht voor zich uit, met groote oogen die alles weerspiegelden maar niets zagen, helder en onpeilbaar en stil, als berg-poelen waarin de visschen slapen.

En Kamalamitra en Anushayini keken een poos naar hem in stilte, en toen naar elkaar, en beefden, want zij wisten dat zij hun ziel op het spel zetten. Maar toen hij weifelde, kwam de gedachte van den spot van zijn vriend terug in Kamalamitra's geest en vulde hem met boosheid. En bij zeide tot Anushayini: Ga vooruit, en laat dien ouden muni 2) U zien en ik zal op den uitslag letten.

') Zij waren niet mensehelijk, maar half-goddelijk, toch is het onmogelijk het idee van incarnatie uit te drukken behalve in termen van mensch-zijn (omdat er ijlere toestanden van bestaan dan de in de wetenschap bekende. H. B.).

2) d. w. z.: „man der stilte".

Sluiten