Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbeschaamdheid veroorzaakte, haar verdiende loon vinden. Daal nu neder, o gij schuldigen, in sterfelijke schooten, en lijdt in de lagere wereld de kwellingen der scheiding, tot gij Uw schuld hebt gezuiverd in het vuur van menschelijke smart.

Toen, den vloek der scheiding hoorende, dol van smart, vielen zij «an zijn voeten, en smeekten hem, zeggende: Bepaal dan ten minste een termijn voor den vloek, en een periode voor onze pijn. En toen zeide hij weer: Als een van U de andere zal doodslaan, zal de vloek eindigen.

Toen keken die twee ongelukkige geliefden naar elkander in stommen wanhoop. En zij namen in dat oogenblik uit elkanders oogen een diepen dronk in van den nectar van wederzijdsche contemplatie, als om hen staande te houden in hun pelgrimstocht over de verschrikkelijke zee der scheiding, zeggende tot elkander als 't ware, maar tevergeefs: Herinner U mij! Toen verdwenen zij plotseling en gingen, als bliksemschichten, elders heen.

Maar Maheshwara, van zijn zetel op Kallas, zag hen gaan, want zooals het noodlot wilde keek hij bij toeval juist in die richting. En de geheele waarheid grijpende door mystieke intuïtie ') herinnerde hij zich zijn gift aan den Geest van de Lucht, en hij zeide tot zich zelf: Nu is de toekomst die ik voorzag het tegenwoordige geworden *), en de blauwe oogen van Anushayini hebben de catastrophe teweeg gebracht. Maar ik kan haar liefelijke lichaam niet aan het spel van het toeval overlaten, want het heeft iets in zich van mijn eigen goddelijkheid. En Kamalamitra was ten slotte niet zoo heel erg te laken. Want hij was in verwarring gebracht door mijn glorie, weêrkaatst in haar oogen. Dus ben ik de schuldige, die verantwoordelijk is voor dezen

') Deze macht van goden en asceten van een hooge orde, waarnaar dikwijls wordt verwezen, berust op yoga, intense concentratie, die het geheim is van Patanjali. 2) Tijd is een andere naam voor Shiwa.

Sluiten