Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korenveld den ploeg weigeren, of een maagd weigeren om uitgehuwelijkt te worden? Is zij nu niet van rijpen leeftijd, en brengt een oud-geworden maagd in het huis geen schande over haar zelve en haar verwanten in deze wereld en de volgende? Madirekshané zeide: Spreek zelf met haar, en overreed haar er toe als ge kunt. Want uit eigen beweging zeide zij mij, dat haar huwelijk een ding was om niet aan te denken, zelfs niet in een droom.

Toen liet de Koning zijn dochter ontbieden, om haar zelf te ondervragen. En na een poose kwam Shri binnen, golvende onder het bewegen als een zwaan '), en zwaaiende als een bloem, wuivende in den wind: want haar leest kon gegrepen worden door een vuist, en haar boezem was heerlijk als het deinen van een oceaan-golf. En als een kind glimlachte zij tegen haar vader met van elkaar staande lippen en half-gesloten oogen, door het net van hun wimpers den magischen toover uitwerpende van de kleur van een vochtige lotus: en haar gordel tinkelde als van vreugde, terwijl de fonkelende juweelen, waarmede zij over haar geheele lichaam bedekt was, van kleur veranderden, als yan jalouzie omdat zij in glans overtroffen werden door den levenden luister *) van haar oogen. En de oude Koning keek naar haar met trots en verwondering en verrukking: en hij lachte in zichzelf en zeide: Wonderbaar is de kunst van den Schepper, en onbegrijpelijk het mysterie van de schoonheid eener vrouw! Want ik ben oud, en ik ben haar vader, en toch voel ik mij vóór haar staande als een dienende knecht in tegenwoordigheid van een regeerder der wereld. Voorwaar zij zou een jongen man tot razernij en extaze drijven. En vormde de Schepper waarlijk deze incarnatie van de betoovering der vrouw zonder doel? Voorwaar, zij is het ideale correlatief

') De oude Hindoes hadden een bizondere bewondering en een speeialen term (hansagamim') voor een vrouw, die liep als een zwaan.

2) „wyatikara", een woord dat uitdrukt den veranderenden luister of levende flikkering van juweelen.

Sluiten