Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een echtgenoot in menschelijken vorm! En toen zeide hij tot haar: Mijn dochter, het is hoog tijd dat ge wordt uitgehuwelijkt: want een ongetrouwde dochter is een schandaal in haar vaders huis.

Toen zeide Shri: Lieve vader, spreek zoo niet. Laat mij leven en sterven als een maagd, want ik wensch niet getrouwd te zijn. De Koning zeide : Wat beteekent dat wat ge daar zegt? Is niet een echtgenoot het doel zelf van Uw geboorte? Shri zeide: Droom zelfs niet van een echtgenoot voor mij. En hier is een reden voor: want ik ben verschillend van andere maagden. En dit hoorende, was de Koning verstomd. En hij keek naar Shri van onder zijn oogbrauwen en zeide tot zichzelf: Zij spreekt de waarheid. Voorzeker deze dochter van mij, als zij van mijzelf is, is niet als andere maagden. Want wie zag ooit haar gelijke in schoonheid, of wie hoorde ooit van een maagd die er op tegen had uitgehuwelijkt te worden? Of had mijn minister gelijk, en is zij werkelijk een of andere godheid in vermomming?

Zóó ging hij dag na dag door met bij haar aan te dringen en met haar te redetwisten. Maar ten laatste, ziende dat zijn pogingen om haar te bewegen even nutteloos waren alsof hij aan 't trachten was een diamant te doorboren met een katoenen draad, riep hij misnoegd uit: Stellig waren mijn misdaden in een vorige geboorte talrijk en verschrikkelijk, nu ik zie dat hun vrucht een dochter is, wier hardnekkig en onbegrijpelijk vooroordeel tegen een echtgenoot tegen de natuur van een vrouw indruischt, en het middel zal zijn om mijn verlossing te vernietigen. Toen zeide Shri ten laatste: Lieve vader, wees niet boos, dan zal ik U de waarheid vertellen. Weet dan dat ik óók naar een echtgenoot verlang, maar slechts naar één echtgenoot, en géén ander. Toen zeide de Koning: Wie is dan die echtgenoot? Shri zeide: Dat weet ik niet. Maar hij zal komen om mij op te eischen, van het Land van

') In het land der Hindoes is huwelijk iets als geboren worden of sterven, een natuurlijk tets, een noodzakelijk, onvermijdelijk essentieel ding, quod semper, quod ublque, quod ab omnibus.

Sluiten