Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Lotus van de Zon '). En waar, zeide de Koning, is het Land van de Lotus van de Zon? Shri zeide: Dat kan ik niet zeggen. Maar in een droom zag ik een lotus uit den hemel vallen, en ik hoorde een goddelijke stem tot mij zeggen: Haast U niet, maar wacht: want er zal een echtgenoot tot U komen uit het Land van de Lotus van de Zon. Want hij was Uw echtgenoot in een vorige geboorte, en ge zult hem kennen aan een teeken. Toen zeide de Koning: En wat is dat teeken? Shri zeide: Dat mag ik niet zeggen, want het is alléén bekend aan de Godheid en aan mij. Maar zie nu öf van mijn huwelijk af, öf als ge kunt vindt mij een man die het Land van de Lotus van de Zon gezien heeft, van een kaste, die een koningsdochter betaamt, en hij zal mijn echtgenoot zijn. Want hém alleen wil ik huwen, en géén ander.

En toen de Koning dit hoorde, was hij verwonderd, en zat zwijgend, ziende naar Shri. En hij zeide tot zichzelf: Dit is een vreemde geschiedenis, en het gedrag van deze geheimzinnige dochter van mij is ondoorgrondelijk. Wat is dat Land van de Lotus van de Zon? Is het een verbeelding, de grillige droom van een meisje? Of wijst de droom werkelijk op een vorig bestaan? En hij dacht een poos na, en zeide toen weer: Misschien is het beter te doen zooals zij zegt, en te trachten dien man te ontdekken die dat Land gezien heeft. Want welk kwaad steekt er in? Want zelfs als hij gevonden is, is er nog altoos tijd om na te denken. En, bovendien, het kan zijn dat zij langs dezen weg een echtgenoot krijgt, terwijl zij langs een anderen stellig niet gehuwd raakt. Beter dat zij een echtgenoot krijgt, het

') Volgens de Hindoes worden lotussen verdeeld in die van Dag en Nacht, wier minnaars zijn Zon en Maan. De lotus in kwestie is een Zon-lotus „tusschen de schemeringen", d. i. begraven in den nacht, en beroofd van de tegenwoordigheid van de Zon. Een toespeling op den titel van 't werk ligt hierin. Maar dit kan in een europeesche taal niet, zooals in 't Sanskriet, met een woord worden uitgedrukt.

Sluiten