Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om honig, want haar harten waren tot stukken vertrapt, als lotussen, door den wilden olifant van zijn heerlijke jeugd, en hun zielen waren dronken van den nectar der schoonheid van zijn gestalte, en volgden hem als gevangenen, geketend in rijen. Maar Umra-Singh lachte haar allen uit, en overtrof zelfs den God met het maan-helmteeken ') in zooverre dat hij voortdurend het doodelijke gif dronk van den oceaan harer verleidingen, zonder zelfs zijn keel te bevlekken.

Toen, op zekeren dag zeide zijn vader tot hem: Hoor mij nu eens aan, ik heb Uw huwelijk geregeld met de dochter van mijn' machtigsten vijand: zóó zullen wij vrienden worden door de methode van verzoening. Umra-Singh zeide: Zoek een' anderen bruidegom, want ik ben gehuwd met mijn scherp zwaard. Toen was zijn vader ontstemd en zeide: Wat is dit voor dwaasheid, en waar moet ik een' anderen bruidegom vandaan halen ? Maar Umra-Singh zweeg. En driemaal herhaalde zijn vader zijn woorden. Toen zeide UmraSingh na een poos: Bruidegom of geen bruidegom, ik zal niemand anders huwen dan de Vrouw van mijn droom. Toen zeide zijn vader: Wie is dan de Vrouw van Uw droom? Umra-Singh zeide: Dat weet ik niet. Maar iedere maand, op den laatsten dag van de donkere veertien dagen 2), komt tot mij in een droom het visioen van een vrouw, drijvende op een vijver van witte lotussen, in een boot van sandel-hout met zilveren riemen. Maar wie zij is kan ik niet zeggen, en haar aangezicht kan ik nooit zien, want het is altijd van mij afgewend.

Toen begon zijn vader te lachen en hem te bespotten. Maar Umra-Singh bekommerde zich niet meer om den stroom van zijn spotternij dan Maheshwara

') Shiwa. Het volgende slaat op het drinken van het gif, bedoeld in Aanhangsel I van „Koning Soeryakanta".

2) Als de maan aan 't afnemen is.

Sluiten