Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn leven opnieuw leven. Toen stond Maheshwara plotseling voor hem, en lachte, en zeide: Herinner U Uw vorige geboorten. En plotseling kwam herinnering over dien ouden Koning, en uit de duisternis van het verleden rees de serie van zijn vorige levens voor hem op. En Maheshwara zeide: Zie, negen en negentig maal, in negen en negentig geboorten, hebt ge mij hetzelfde verzoek gedaan, en nu zijn het er honderd. En lederen keer heb ik U, tevergeefs, Uw wensch toegestaan. Want lederen keer hebt ge vergeten, en hebt ge de waarde van Uw jeugd alleen geweten na oud te zijn geworden.' Toen zeide de Koning: Hoe kan Bevrijding dan worden verkregen ? Maheshwara zeide: Het hangt niet van tijd af, maar van kennis: en zelfs een oogenblik kan haar brengen als tienduizend jaren gefaald hebben. En ge hebt nog maar weinig van Uw leven over, maar toch kan kennis tot U komen vóór het einde. Toen verdween hij. Nu had die oude Koning een dochter, die hij meer liefhad dan zijn eigen ziel. En juist terwijl hij met Maheshwara aan 't spreken was, werd zij door een slang gebeten en stierf, en hij wist het niet, want men was bang het hem te zeggen. En zóó ging hij als gewoonlijk naar zijn dochter zien. En toen hij de kamer binnenkwam, keek hij, en zag haar stil liggen. En toen hij naar haar zag, kwam er een vlieg, die om haar heen bromde, en op haar lippen ging zitten. Toen kwam afgrijzen over dien ouden Koning, en de illusie viel plotseling van zijn oogen, en de begeerte naar het leven was vernietigd in hem tot op den wortel. En hij keerde zich om, en ging, zonder gevolg, naar de Ganges, en bleef daar eenige jaren, zijn misdaden wegwasschende, als iemand, voor wien leven en dood hetzelfde zijn, en ging op 't laatst de rivier in, en zij verdronk hem, en droeg zijn lichaam weg naar de zee.

Toen zeide de Wairagi: Nu zal je je bevrijding hebben van je onwetendheid, evenals van je weg naar het Land van de Lotus van de Zon. En hij stak zijn tong naar Umra-Singh uit. Maar Umra-Singh gaf hem plotseling een

Sluiten