Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen ging hij rond den oever van den vijver, en vond haar aan de overzijde. En zij wenkte naar hem, toen hij naderbij kwam, met een afhangende hand en bewegende lippen, en oogen die schenen in het maanlicht als de oogen van een slang. En zij kwam en stond voor hem, en legde haar hand op zijn schouder met een aanraking als van een blad, en keek op naar zijn gezicht met een glimlach, en zeide: Ik ben Ulupi, de dochter van een Daitya '), en hier leef ik alléén in het bosch, met niemand waarmede ik mijzelf kan vergelijken, behalve mijn eigen beeld in het water. Vertel mij eens, want gij hebt andere vrouwen gezien, zijt ge ooit oogen tegengekomen schoener dan de- mijne? En Umra-Singh keek er in neder als in twee donkere vijvers, en hij voelde dat ze op zijn hart aan 't stompen waren als een paar vuisten. En hij zeide tot zichzelf: Dat mag ze wèl vragen, en nu behoeven haar oogen voor geen mededingers te vreezen, als er niet één ander paar bestond. Maar hij zeide tot haar: Schoonheid2), Uw oogen zijn mooi genoeg; maar toch heeft de oceaan vele juweelen, en zonder twijfel denkt elk zichzelf het beste: maar de Koustubha 3) gaat boven hen allen.

Toen kwam een wolk over haar gelaat, en zij stortte zich met minachting van hem weg, en stond te pruilen als een kind. En plotseling keerde zij zich weer om en legde om haar hoofd de bevallige klimplanten van haar ronde armen, en maakte de wrong van haar haar los, en schudde het. En het viel, als middernacht, om die sterren, haar oogen, en wikkelde haar over haar geheele lichaam in als een sluier, en rolde omlaag rond haar voeten en langs den grond, als een zwarte slang. Toen deed zij het met haar hand van haar

') Een soort demon („zoon van Diti"). De „ai" uit te spreken als de „i" in 't engelsche „white".

2) „Bala" in 't Sanskriet, dat zoowel kind, vrouw, als schoonheid beteekent (ongeveer 't fransche „beauté du diable").

3) Vishnoe's groote borst-juweel („Kou" uit te spreken als 't engelsche „cow").

Sluiten