Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den God met het maan-helmteeken ? Maar dit water gaat door met rijzen, ên ik moet hooger stijgen in den boom.

Dus klom hij öp en óp, en terwijl hij klom, rees het water hem achterna, al hooger en hooger, tot hij op 't laatst niets kon zien dan het water, en de maan, en de boom die zich boven hem uitstrekte in den hemel. En onder het klimmen zeide hij tot zichzelf: Naar boven moet ik gaan, want er is geen andere toevlucht; en nu, tenzij ik evenals de echtgenoot van Shri'), mijzelf zou kunnen redden op den rug van een schildpad uit deze zelfde zee van water, moet ik stellig vernietigd worden. Want tenzij deze buitengewone boom geen top heeft, moet ik dien zoo dadelijk bereiken, en terzelfdertijd mijn dood vinden. En zelfs zonder het water, heb ik geen idee hoe ik weer naar beneden moet komen. Zóó ging hij door te klimmen en te klimmen, terwijl het water rees, en de maan daalde, en de nacht langzamerhand tot een einde kwam.

En toen kwam de zon op boven den Oostelijken berg, en begon evenals hij zelf, op te klimmen in den hemel. En het zweet gudste van zijn leden, en ten laatste hield hij op, overweldigd door vermoeienis. En hij zeide tot zichzelf: Nu kan ik niet verder gaan. Daar ik nu tóch in elk geval sterven moet, waarom zou ik dan doorgaan met tevergeefs te klimmen? Want voorzeker, ik ben op het dak zelf van de wereld, en alléén met de zon in den hemel.

En toen hij naar beneden keek, zag hij plotseling geen water en geen boom voor zich, en zijn hoofd werd duizelig, en zijn visioen draaide door elkaar, en hij kon zijn oogen nauwelijks gelooven.

Want hij stond op den top van een hoogen berg, in het zenith zelfvan den hemel. En overal rond hem, en overal vóór hem, en achter hem, was

') De echtgenoot n.1. van de andere Shri (Lakshmi), Vishnoe, wiens 2e incarnatie die van een schildpad was.

Sluiten