Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achter mij liet, schreeuwende en hun trommen slaande, juist als zij vroeger deden 1

En toen uitte hij plotseling een kreet, en riep uit: Goed, nu zal ik naar den Koning gaan, want de tijd is gekomen om de belooning op te eischen. En hij sprong uit het water, en snelde de trappen op als een, die krankzinnig is geworden, en liep naar de omroepers toe, en zeide tot hen: Scheid uit met dat nuttelooze schreeuwen, en dit vruchtelooze slaan op trommen, en breng me gauw naar den Koning, want ik heb dat Lotus-Land gezien. En de omroepers herkenden hem niet, want zij waren vol vreugde toen zij zijn woorden hoorden: want hun geschreeuw had hun levensmoe gemaakt. En toen zij zich gereed maakten om hem naar den Koning te brengen, klapte hij in zijn handen, en zeide weer: Gauw! treuzel niet! maar maakt haast, groote haast, of anders zal mijn hart breken. Want. ik doorstond scheiding, toen vereeniging vèr leek, met gemak: maar nu, dat het oogenblik van hereeniging nadert, is mijn hart aan 't breken: ieder oogenblik lijkt een eeuw: en als ge lang wacht, kan ik niet blijven leven. Toen maakten de omroepers groote haast en brachten hem zoo spoedig mogelijk naar den Koning.

Maar toen de Koning Umra-Singh zag, keek hij oplettend naar hem, en herkende hem, hoe hij ook veranderd was. En hij zeide tot zich zelf: Gewis, dit is dezelfde schavuit, die vroeger bij mij kwam om mij te bedriegen: en nu is hij daar waarachtig al wéér! En hij zeide tot Umra-Singh: De ken je, jou bedrieger. Pas op! want dezen keer zal je niet ontsnappen. Toen zeide Umra-Singh: Koning, het zij zooals U wilt. Als U me maar Uw dochter laat zien, en dat dadelijk: want ik heb dat Lotus-Land werkelijk gezien: handel daarna met mij, zooals het U het best moge behagen. En toen hij sprak greep onbeheerschbaar ongeduld hem aan: en hij stampte met zijn voet op den grond, en tranen kwamen in zijn oogen, en opeens begon hij te lachen. En de Koning keek naar hem uit nieuwsgierigheid, en stond ver-

Sluiten