Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over van lichaam tot -lichaam, en trekt versch vuur uit iedere nieuwe geboorte.

Toen kleedde zij zich in het witte lijkkleed '), en ging haastig uit dat ledige paleis, terugschrikkende als een jong reekalf van de echo van haar eigen voetstappen, en ging de poorten uit, en liep door de verlaten straten, heelemaal tot aan den zoom van de zee. En daar stond ze met de golven likkende aan haar bloote voeten, begeerig uitziende over de zee, met oogen, die lachten tegen haar blauw en het tot schande maakten. En de zee rees in opwinding over haar schoonheid, als in beroering gebracht door de maan, terwijl de wind haar onverwachts kuste, en speelde met haar haar en kleed. Toen zeide zij: O! oceaan, ben jij van iemand gescheiden, dat ge zulke lang-uitgehaalde zuchten slaakt ? Ben jij ook verwrongen van smart dat je me besprenkelt met de zoute tranen van je schuim ?

En toen zij zoo staarde, verscheen, slingerend op de golven een schip, als de verwerkelijking van haar verlangen om den oceaan over te steken in zichtbaren vorm. Nu behoorde dat schip aan een groot koopvaardijkapitein, die thuiskeerde van een handelsreis. En toen hij eene vrouwelijke gedaante alleen zag staan op het strand, kwam hij snel in een bootje om haar gevangen te nemen. Maar toen hij aan land was gekomen, en de buitengewone schoonheid zag van haar donkere blauwe oogen en sneeuwwitte kleeding, was hij geslagen met verwondering, en werd hij bang. En hij zeide

') Daar dit misschien vreemd zou kunnen klinken voor den engelschen lezer, gewend aan de met zorg uitgewerkte toiletten van Westersche dames, diene hij te weten, dat niets eenvoudiger kan zijn dan de kleeding van een Hindoevrouw. Een simpel, lang stuk stof, als een onderrok om het middel gewonden, vastgemaakt, en over het hoofd geworpen om een sluier te vormen, maakt een kleedingstuk uit, dat de Grieken benijd zouden hebben. Niets kan den smaak, de schoonheid en de gratie overtreffen van de manier waarmede het de figuur van de draagster volgt en onthult.

Sluiten