Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zoo, ben ik toch vast over de zee gekomen. En nü moet ik geen tijd verliezen om te ontsnappen aan dezen verblinden zondaar, of er zouden erger dingen kunnen gebeuren. En zij ging naar het venster en keek uit. Nu gebeurde het, door een beschikking van het noodlot dat op dat oogenblik de Koning van die stad voorbij kwam op een olifant. En toen zij dit zag, zeide Shri tot zich zelve: Daar is mijn bevrijding in den vorm van een olifant. En nu moet ik een beetje zondigen, om mij voor een grootere schuld te bewaren. Toen riep zij tot den m a h o u t: Kom naderbij, o drijver van den olifant: want ik smacht er naar om de verrukking te smaken, op een olifant te rijden. En dit hoorende, keek de m a h o u t naar den Koning. En de Koning keek naar het gezicht van Shri. En Shri schoot op den Koning een blauwen blik af van haar oog. En oogenblikkelijk verloor de Koning zijn zinnen en zeide tot den mahout: Doe wat zij U vraagt. Toen stuurde de mahout den olifant onder het venster, en Shri liet zich van het venster op zijn rug vallen. En zij greep den Koning vast om zich voor vallen te behoeden, en de Koning viel bijna in zwijm van overmaat van vreugde, en den nectar van haar aanraking. En zonder een oogenblik te verliezen, voerde hij haar weg naar zijn paleis, zoo verrukt alsof hij de gansche wereld veroverd had. Maar de koopman, toen hij zag dat zij weg was, verliet zijn lichaam in wanhoop.

Toen, zoodra zij het paleis hadden bereikt, zeide de Koning tot Shri: Wat is Uw naam en Uw familie? Shri zeide: Ik ben een Koningsdochter uit een ver land, en mijn naam is Shri. Toen zeide de Koning: Ge deedt goed, dien ellendigen handelaar voor mij te verlaten. Zou de leeuwin, voorwaar, moeten paren met den jakhals? En nu zal ik U, als een uitverkoren juweel in het midden van mijn diadeem zetten, en ge zult het hoogtepunt zelf zijn van den top van mijn fortuin '). Toen zeide Shri: Koning, spreek

') Een zinspeling op haar naam, die ook koninklijk fortuin beteekent.

Sluiten