Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo niet. Want ik ben de vrouw van een ander. En ik vluchtte naar U om een toevluchtsoord, niet uit lichtzinnigheid: want gindsche koopman zou mij met geweld tot zijn vrouw gemaakt hebben. Dus, doe mij gerechtigheid en laat mij gaan: want ik mag geen vrouw voor U zijn.

Toen zeide de Koning: Uw donkere blauwe oogen hebben mijn gevoel voor recht en onrecht heelemaal vernietigd, die nu louter woorden zonder beteekenis voor mij zijn, onmachtig om mij te weerhouden, evenals een lotus-stengel dat is om dien olifant te ketenen, die U hier heeft gebracht; en tevergeefs vraagt ge me U te laten gaan: ge vraagt me om mijn leven: want vddr ik die onpeilbare blauwe meren had gezien, die ge gestolen hebt om er Uw oogen van te maken, heb ik nooit geleefd. Stem alleen maar toe, en ik zal door mijn toewijding de herinnering aan Uw echtgenoot wegvagen, zooals de zon een ondiepen poel opdroogt. Maar Shri zeide: Zeg niet een poel, maar een oceaan, waarop de zon eeuwig schijnt, maar hem toch niet minder maakt: want aldus is mijn liefde voor mijn echtgenoot. Maar de Koning sloeg geen acht op haar woorden, die zijn oor binnenkwamen, maar in 't geheel niet zijn geest bereikten. Want zijn geheele ziel was in zijn oogen, feestende aan het gezicht van Shri, dat hem dronken maakte als het sap van Soma ')•

Toen, ziende hoe het geval stond, zeide Shri tot zich zelve: Helaas! ik ben een kleiner gevaar ontsnapt om mij nog een grooter op den hals te halen, en de prooi te worden van dezen onrechtvaardigen Koning. Nu is er geen hulp voor mij, behalve list en de natuurlijke uitgeslapenheid van de vrouw. En zij sloeg haar wenkbrauwen op, en wierp op den Koning een verwarden blik, die hem bijna van zijn verstand beroofde. En zij zeide, haar hooggewelfde wenkbrauwen bewegend: Schande over het hart van de vrouw,

') Een zinspeling op haar naam, als een schijf van de maan: Soma is de maan, en het beroemde bedwelmingsmiddel van de vroegste Hindoes.

Sluiten