Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Singh Ulupi ontmoet had, de dochter van den Daitya. En in den loop van den nacht kwam Ulupi zelve naar den vijver om te dansen en te spelen, zooals zij gewoon was te doen. En toen zij aankwam zag zij Shri, in slaap liggende bij den vijver. Toen trad zij naderbij en stond over haar gebogen, en was verbaasd over de schoonheid van haar leden, zelfs al waren haar oogen gesloten. En ten laatste, uit nieuwsgierigheid, raakte zij haar boezem aan met haar vinger, tot zichzelve zeggende: Is dit een begoocheling, of is het een werkelijke vrouw, en is zij dood of levend ? Maar Shri sidderde bij haar aanraking, want die voorspelde onheil aan haar slapende ziel. En zij opende haar oogen, en hun diepe blauw wekte de afgunst op van de dochter van den Daitya, en verwonderde haar zelfs nog meer dan te voren.

Toen keken zij naar elkaar, als licht en duister, en ieder was verbaasd over de liefelijkheid van de ander, en vergat die van zichzelve. En eindelijk zeide Ulupi: Wie ben je, en wat is je naam en je familie, en van waar ben je naar mijn vijver gekomen, en waarom ? Shri zeide: Ik ben een Koningsdochter, aan 't zoeken naar mijn echtgenoot, dien ik verloor, door werking van misdaden in een vorige geboorte, op hetzelfde oogenblik, dat ik hem weervond, toen hij naar mij was teruggekeerd uit het Land van de Lotus van de Zon. Maar toen Ulupi haar dit hoorde zeggen, werd zij vervuld van plotselinge woede en kwaadaardigheid. En zij zeide tot zichzelf: Ha! dit is dus die afwezige lotus van den dag, waarom mijn schoonheid versmaad werd, en voor niets werd geteld door den schoonen vreemdeling die mij zag dansen bij mijn vijver. En oogenblikkelijk sprong zij op, en een schrikwekkende gedaante aannemend, knarste zij tegen Shri met tanden als zagen, en maakte vreeselijke grimassen tegen haar, zeggende: Ellendige, je zult nooit dit woud verlaten, maar voor altijd met je gevloekte schoonheid door zijn boomen zwerven, bezocht en in 't nauw gebracht door afschuwelijke begoochelingen tot je zult smachten naar den dood. Laat je afwezige echt-

Sluiten