Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hield zij stil, en stond, weifelend in de slingering van besluiteloosheid. Want de vreugde van hereeniging, en het verlangen naar veiligheid, en de vrees voor eenzaamheid trokken haar naar hem toe als een drievoudig koord: terwijl de herinnering aan haar teleurstelling, en de vrees voor begoocheling en het voorgevoel van onbekend gevaar, haar aan den grond vasthielden als wortels. En zij waggelde en zwaaide op haar voeten, als een jonge spruit bewaaierd door tegenovergestelde winden: terwijl groote tranen uit haar oogen vielen als druppelen kamfer van een maansteen '). En toen zij daar zoo stond, twijfelend of hij dood of levend was - want zijn gezicht was vaal in het licht van de bleeke maan - gingen zijn oogen open en ontmoetten de hare. En hij sprong op, en snelde op haar toe, terwijl zij onmachtig was om zich te verroeren en nam haar in zijn armen, terwijl zij terugdeinsde voor zijn omhelzing. En hij riep uit: Je aanblik heeft mij aan den muil van den dood ontrukt, want ik had besloten om het lichaam te verlaten. En toen zeide hij weer: Helaas! en waarom, jij met de liefelijke oogen, krimp je weg voor me? Maar Shri bleef zwijgen, verscheurd door wantrouwen, en bevend door het kloppen van haar eigen hart. En steeds maar door sloeg zij haar oogen op, en keek naar hem in twijfel. En toen eindelijk zeide ze langzaam: Ben je werkelijk mijn echtgenoot? ben je het werkelijk zelf en niemand anders? Toen zeide hij: Wat beteekent die vraae of je twijfel? Ben je me al vergeten? Het is toch stellig maar een klein poosje geleden sedert ik je verloor in '1 paleis van Indirdlaya. Toen zeide Shri, zuchtende: Daar straks kwam er iemand die in iederen trek op je geleek, en mij bedroog: en zelfs nu sidder ik als ik er aan denk dat je misschien weer iemand zooals hij zou zijn.

«~JL Der!l°? hebben biJgel00f' feedS iD een vori6e bladz«de verklaard, dat maan™h ï,f .8^en * maaB Mn 800rt maaa-ach«e vocht afscheiden, nectar of kamfer, verondersteld te zijn samengesteld uit de substantie van de maan.

Sluiten