Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

niets eischt, maar waarbij wakkerheid en behendigheid toch wel zeer wenschelijk zijn.

De onderscheiding is ook al weer onzuiver, want zeer veel spelen worden niet binnenskamers beoefend en de turnsport weer wel. Of is de laatste (het Müllern b.v.) weer meer een kuur ? Maar voor den winter is de grenslijn toch wel bruikbaar. In de eerste plaats vallen onder die benaming toch het biljarten, kegelen, kaartspelen, dammen, schaken, de dans en andere gezelschapsspelen.

Maar er is een betere grens tusschen sport en spel ook in de open lucht: de sport is een spel dat aan bepaalde regelen gebonden is, aan min of meer rigoureuze voorschriften en wetten, door de traditie en de zucht tot orde vastgesteld; het lichamelijk spel, het spel, voorzoover het geen sport is, kan volkomen anarchistisch worden genoemd. Zoo is bijvoorbeeld sneeuwballen gooien een spel (zelfs somtijds verboden), het maken van sneeuwpoppen een spel (in de verte verwant aan de beeldhouwkunst). De regelen, waarvan ik sprak, zijn niet altijd alleen door de traditie vastgesteld of door een geest van orde aangeduid, ze zijn soms zuiver praktisch, ze hebben niet zelden hun oorzaak in het spel zelf. Iedereen kan sneeuwballen gooien (ofschoon niet elk zijn doel treffen kan), iedereen kan een sneeuwman maken (meer of minder schoon) maar niet ieder kan schaatsenrijden, ski-loopen, een arreslede besturen, of zelfs baantje glijden! Dat zouden dus sporten zijn.

Maar ook niet iedereen kan kaartspelen, dammen, schaken of biljarten, zal men weer zeggen. Ziehier spelen die wel degelijk aan regelen gebonden zijn, en wel degelijk bekwaamheden vorderen. Maar wij zijn overeengekomen (met Kuipers) sport een openluchtspel te noemen — en bovendien een uitspanning! Ik ken er echter genoeg voor wie ze deugdelijk een inspanning is.

Zoo draaien we in een kringetje rond, en ik ben blij, dat ik niet geroepen ben, een definitie van beide begrippen te geven. Zoo bepaal ik me er dan in het vervolg toe, alles spel te noemen, wat ik niet gevoeglijk onder de sporten rangschikken kan.

Gaan we er nu toe over, even vast te stellen, welke sporten en welke spelen hier als wintersch beschouwd zijn. Er zijn stellig veel lichaamsoefeningen en spelen, al of niet gereglementeerd, die evengoed 'swinters als zomers bedreven worden; er wordt zelfs 'swinters in bedekte en verwarmde bassins gezwommen; er wordt 'szomers zoowel als 'swinters rolschaatsen gereden; er wordt 'szomers gereden op

Sluiten