Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hangen voor de deur, een mand met materiaal staat op den voorgrond, niets ontbreekt aan het genoeglijke tafreel van rustigen arbeid. Maar een vers, waarvan het motto is: „Om ligt behaagen, een wigtig waagen", wijst slechts op het gevaar van het gebruik dier sierlijke en kunstig gemaakte instrumenten:

De idelheid om vreugd te raepen

Wijl 's werelds hert naer uitvlucht dorst,

Begeeft zich op de waterkorst,

En laat de dood van onder gaapen

)3|!*.f"« Zoo speelt de mens op 't aardse wel,

Als over 't gaapen van de hel.

En tegenover het prentje heeft de graveur-dichter naar zijn gewoonte eenigszins toepasselijke teksten verzameld: Job XXXVII: io, Door (zijn) geblaas geeft God de vorst, zodat de breede wateren verstijfd worden. Psalm CXLVII: 17, Hij werpt zijn ys heenen als stukken: wie zouw bestaan voor zijne koude? Spreuken IX: 18, Maar hij weet niet dat aldaar dooden zijn, hunne genoode zijn in de diepten der helle.

Een prent, eveneens een Hollandsche kopergravure, uit omstreeks dienzelfden tijd, is al even weinig bemoedigend. Courage saa! de Doot volgt na, zegt het opschrift. Twee rijders, erg wijdbeens, worden gevolgd door den dood, die ook op schaatsen is, en het onderschrift luidt:

Hoe ligtlijk waagt men lijf en leven Op 't ijs, om kortswijl, zonder noot! En dus bevint men zig pas even Een duym twee drie maar van de Doot.

Zij komt voor in „het Schouwtooneel des Doods" van Salomon van Rusting, uitgegeven ongeveer 1707.

In een anderen Doodendans: „An English Dance of Death" van William Combe, geïllustreerd door Thomas Rowlandson, meer dan een eeuw later verschenen, is evenmin het ijs... vermaak vergeten: een heele groep sneuvelt er in een te zwak gedeelte. De dood zelf is ter plaatse aanwezig — op schaatsen!

Away, in vain the skaiters skim, 't Is all in vain that they can swim. If he but waves his mystic dart, Th'obedient Ice begins to part; And while the opening chink receives The happless groupe, he'grins. . . (etc.)

Dit alles is al zeer weinig opwekkend, maar ook wel wat onbillijk

Sluiten