Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vast te staan, een soort van ijzers om in te staan, met vier punten die in het ijs boorden, na dien tijd heeft men een soort goten in het ijs gemaakt, waarin de spelers gingen staan.

In groote matches werden soms naast elkaar in verschillende .rinks" zes partijen gespeeld.

Het doel is natuurlijk het merkteeken te bereiken, waarbij men ook poogt de steenen van de tegenpartij, die dicht daarbij liggen, uit den weg te stooten met zijn eigen steen.

In de nabijheid van Londen werd het spel in het begin der negentiende eeuw wel gespeeld, doch verboden wegens het gevaar, toen door een te grooten toeloop van publiek het ijs dreigde te begeven

Men beweert dat het spel ongeveer in het begin van de 16de eeuw door de Vlamingen werd ingevoerd, maar hoe het dan in Vlaanderen zou heeten, blijkt nergens, ook zag ik er nooit een afbeelding van.

Het gaat niet aan, allerlei spelen, die ook op het ijs voorkomen hier te noemen. In den Iaatsten tijd wordt polo op de schaats veel gespeeld, men kan op het ijs zien ballen, en bij een orgel dansen.

Het skie-, ski- of sneeuwschoen-loopen is ouder dan het schaatsenrijden, ja zelfs dan het rijden op beenen schaatsen, dat feitelijk niet meer dan sullen of glijden was.

In de oude Noorsche gedichten wordt het skindfara voortdurend vermeld, het was een van de meest gewaardeerde kundigheden der helden, o.a. in de Edda. Nossa, de schoonste der godinnen was de schutspatrones van het skiloopen. De Finnen schijnen reeds vóór de Noren deze kunst te hebben verstaan, en de Friezen hebben waarschijnlijk ook deze houten glijplanken gekend. Op de jacht werden ze veel gebruikt De ééne sneeuwschoen moest een voet langer zijn dan de andere

Deze wijze van zich voortbewegen in de sneeuw, waarbij men bijzonder snel vordert, en ook tegen de hoogten op kan, heeft zich in den huldigen tijd vooral als sport gehandhaafd in de Skandinavische landen, en op de met sneeuw bedekte gebergten van Zwitserland

De Wintersport in Zwitserland is een aparte plaats waardig, al was riet alleen daarom, dat ze bij voorkeur 's zomers wordt beoefend.

In een „Zwitsersch kiekje" teekent een correspondent van de N. R Ct de ski-sport beoefend door de rijke vreemdelingen die te St Moritz komen, meer voor vermaak dan voor gezondheid, aldus:

„Gloeiende zonnewarmte priemt dag aan dag op huizen en straten Waar mogelijk schuifelen de voetgangers in de zwarte schaduwstrepen

Sluiten