Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ATHLETISCHE SPELEN EN VOETBAL.

In Griekenland waren, zooals ieder weet, de athletische oefeningen en wedstrijden zeer in eere. Wij kunnen er echter hier geen speciale aandacht aan wijden, omdat er in dat land stellig geen bijzondere Sport voor den winter bestond, want de winter was, als hij al kwam, kort van duur. Het worstelen zal misschien bij voorkeur bij niet te hooge temperatuur zijn bedreven, maar er blijkt weinig van, en zeker weinig in de kunstwerken. Van boksen heb ik geen sporen kunnen vinden, en het eenige wat nog in aanmerking zou kunnen komen, is het wagenrennen.

In zooverre als de oorsprong der athletische sporten in Griekenland te vinden is, moet er hier melding van worden gemaakt.

In Rome werden de spelen eerst laat overgebracht. Gedurende de republiek werden ze slechts zeer zelden uitgeoefend, de praktische en strenge Romein kende slechts de voor den krijgsdienst noodzakelijke oefeningen. Zwaardvechter-wedstrijden waren gedurende de republiek en het keizerrijk nog het meest in trek, maar deze vallen meer onder de vertooningen. Cicero schreef aan Marius dat hij wel niet wenschen zou athleten aan het werk te zien, daar hij zelfs gladiatoren versmaadde. In den tijd van keizer Augustus werd meer aandacht aan deze sport gewijd; men bleef van „Grieksche wedstrijden" spreken, en deze werden vooral bij feesten gegeven.

Worstelen, wedloop en ... vuistgevecht (dus boksen) waren weliswaar van oudsher te Rome inheemsch, maar ze waren niet kunstig als de Grieksche spelen, eer woest. De tegenzin der Romeinen tegen de athletische spelen kwam ten deele ook voort uit hun gevoel voor betamelijkheid, waardoor het naakte voor onfatsoenlijk werd gehouden, en uit het onpraktische ervan. Die oude Romeinen waren, men ziet het, al een heel weinig „sportief" volk. Men hield het er voor dat sport aanleiding gaf tot leegloopen, en dat dit leegloopen der jeugd voor een deel had bijgedragen tot het verval van Griekenland. Eerst toen de Grieksche zeden onder het Keizerrijk het land meer en meer binnenkwamen; eerst toen het volk onder de pracht- en vermaaklievende keizers verbasterde, werden de spelen algemeener.

Maar ook dan nog zijn de athleten, die voor het oog des keizers

Sluiten