Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de athletische sporten, kunnen we dus, als we het gezondheidsturnen met gestrengheid weren en ook alle beroepsathletiek er buiten houden, hier alleen denken aan de worstelaars der oude Grieken, de uitvoerders van enkele volksspelen met houten zwaarden en stokken in de Middeleeuwen en later, aan de tournooien der ridders, die ofschoon geharnast, toch wel voornamelijk in kracht en behendigheid wedijverden, het boksen van den huidigen tijd en het worstelen der Japanners. En dan nog blijft de benaming wintersport hier erg willekeurig en is alleen verdedigbaar met het oog op onzen weerzin om in den zomer groote krachtsinspanning van de spieren te vergen.

Van de balspelen zijn kaatsen en kegelen heel oud. Het eerste werd door de Grieken en Romeinen gespeeld, het kegelen is waarschijnlijk van Germaanschen oorsprong. Het waren vooral volksspelen en in den feodalen tijd kwamen de landheeren op de feesten naar de wedstrijden kijken en loofden prijzen uit. Maar de edelen schijnen zelf ook wel gekaatst te hebben en evenals bij de meeste sporten moet ook bij deze het misbruik van het wedden hebben bestaan; er zijn gevallen van edellieden, die er hun gouden ketting (het laatste wat men placht in te zetten) bij verspeelden. Dat het kaatsen veel binnenshuis werd gespeeld, en dus ook wel vooral in het koude seizoen, blijkt uit het bestaan der kaatsbaanzalen, in één waarvan de beroemde Eed van de Kaatsbaan (Ferment du Jeu de Paume) door de afgevaardigden van den derden stand onder voorzitterschap van Bailly werd afgelegd — een der belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis der volkeren.

In de steden, op straat, waren die spelen meestal verboden; soms echter uitdrukkelijk toegestaan op een behoorlijken afstand van de wallen.

Football is, naar de Engelschen beweren, ongetwijfeld het oudste van hun nationale sporten. „Zes eeuwen lang", zegt Montague Shearman, „heeft het volk den élan en den strijd van het ruw en mannelijk spel bemind, en koningen met hun edicten, priesters met hun preeken, geleerden met hun verfijnden smaad, geestige mannen met hun spot hebben vergeefs getracht het volk van zijn geliefd spel af te houden".

Zooals men weet, wordt zelfs in het Engelsche leger aan het front gevoetbald, en werpt men soms, bij het offensief, een bal vooruit, die de soldaten dan volgen. Is er niet bijna iets subliems in, en klinkt het niet als een barbaarsch sprookje, dat men zoo het spel brengt in dingen van bloedigen ernst? Maar het spel, en vooral het voetbalspel zelf, is voor velen bloedige ernst.

Sluiten